Guvernerka Radović učestvovala na konferenciji MMF-a i Banke Slovenije


18/05/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović učestvovala je na konferenciji na visokom nivou „Finansijski sistemi u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope“ koja je u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Banke Slovenije, održana u Portorožu.

Na konferenciji, kojoj su prisustvovali visoki predstavnici MMF-a i guverneri centralnih banaka centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), razgovarano je o trenutnoj situaciji u finansijskim sistemima u regionu i načinima za snaženje njihovog doprinosa ekonomskom razvoju.


Finansijski sektor ima veoma važnu ulogu u podršci privredi u svim CESEE zemljama, istaknuto je na konferenciji. Iako je zabilježen napredak, finansiranje biznisa i investicija u ovim zemljama je još uvijek manje razvijeno u odnosu na ostale zemlje Evropske unije, a posebno u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Potencijali tržišta kapitala nijesu dovoljno iskorišćeni, dok su mogućnosti finansiranja kroz kanale poput angel i venture kapitala ograničene. Imajući prethodno u vidu, učesnici događaja u Portorožu zaključili su da bi dalji razvoj finansijskog sektora zemalja CESEE doprinio višim stopama njihovog ekonomskog rasta, te da postoje izazovi koji zahtijevaju pažnju i zajedničku akciju. U tom smislu, potrebno je raditi na daljem razvoju i promociji tržišta kapitala, kroz intenzivniju saradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi među zemljama regiona. U ovim procesima važnu ulogu ima Unija tržišta kapitala (Capital Markets Union – CMU), čiji je jedan od glavnih ciljeva stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala među državama članicama EU, što će omogućiti slobodno kretanje kapitala i investicija u korist građana, preduzeća i investitora širom Evropske unije.


U okviru ovog skupa održana je i radna sesija guvernera centralnih banaka CESEE zemalja sa direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom na kome je bilo riječi o kretanju inflacije i izazovima monetarne politike u regionu, kao i na globalnom nivou.


Na sastanku sa Kamerom, guvernerka Radović je istakla da su u uslovima ograničenih instrumentata monetarne politike u Crnoj Gori, od velikog značaja „čvrste“ makroekonomske osnove, dobro formulisana makroprudenciona politika, adekvatno upravljanje rizicima u bankarskom sistemu i efikasna komunikacija. Guvernerka je istakla i da CBCG ulaže značajne napore na planu dalje harmonizacije nacionalnih propisa sa regulativom EU, te da su u narednom periodu planirane izmjene i dopune Zakona o kreditnim inistitucijama, Zakona o dodatnom nadzoru finansijskih konglomerata i Zakona o platnom prometu, sa pratećim setom podzakonskih propisa. „Ovim se potvrđuje posvećenost CBCG reformskoj agendi i ostalim aktivnostima koje doprinose konvergenciji regulatornog i supervizorskog okvira sa EU“, kazala je Radović.


Guvernerka se u izlaganju osvrnula i na značaj vođenja zdrave monetarne politike u CESEE regionu, ističući da to zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje lokalnih specifičnosti, posvećenost regionalnoj saradnji i proaktivan pristup usmjeren ka rješavanju izazova.


Osim visokih predstavnika MMF-a i guvernera centralnih banaka regiona, događaj u Portorožu okupio je čelnike i stručnjake brojnih međunarodnih institucija – Evropske komisije, Evropske agencije za bankarstvo (EBA), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kao i predstavnike javne uprave, akademske zajednice i privatnih finansijskih i konsultantskih kompanija.