Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Statistika kamatnih stopa

Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10 i 40/11), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju I kreditno-garantnim poslovima ("Službeni list Crne Gore", br. 73/17), Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore”, br. 64/12 i 83/17), kao i Odlukom o kreditnom registru ("Sl.list Crne Gore", br. 27/11 i 64/12), Centralna banka Crne Gore je obavezna da izrađuje I prati statistiku kamatnih stopa banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.


Statistika kamatnih stopa banaka

Statistika kamatnih stopa banaka uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, iznose novoodobrenih kredita kao i statistiku prosječno ponderisanih pasivnih kamatnih stopa.

Ažurirano: 20.12.2018. godine


Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija

Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, kao i iznose novoodobrenih kredita.

Ažurirano: 20.12.2018. godine

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore