Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
20.10.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 21.10.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Oktobar

20.10.2017. godine - NAJAVA: Sastanak na temu implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama

17.10.2017. godine - Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i IFC-a

16.10.2017. godine - Ohrabruju rezultati fiskalne konsolidacije i finansijske politike

09.10.2017. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.10.2017. godine

NAJAVA: Sastanak na temu implementacije Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama

U ponedjeljak, 23. oktobra 2017. godine, u prostorijama Centralne banke Crne Gore, održaće se sastanak guvernera CBCG sa glavnim izvšnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Sastanak se organizuje sa ciljem sagledavanja efekata restrukturiranja kredita u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama (ZOSFR), nakon usvajanja njegovih izmjena i dopuna u junu ove godine.

Izjave za medije guvernera CBCG dr Radoja Žugića i predsjednika Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esada Zaimovića planirane su za 12:00 časova, u Sali guvernera CBCG.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu marija.radenovic@cbcg.me, najkasnije do ponedjeljka, 23. oktobra, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 17.10.2017. godine

Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu
Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i IFC-a

Drugog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, Darko Radunović, guverner CBCG, Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, Nikola Fabris, sastala se sa  potpredsjednikom MMF-a, Taom Zangom, direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Polom Tomsenom i direktorom IFC-ja za Evropu i Centralnu Aziju, Tomasom Telmom.

U razgovoru sa Zangom i Tomsenom izraženo je zadovoljstvo ostvarenim ekonomskim rastom u Crnoj Gori, rezultatima fiskalne konsolidacije i dostignutim nivoom finansijske stabilnosti, koga prati značajno poboljšanje performansi bankarskog sektora.

Na sastanku je istaknuto da je rast ostvaren u prvoj polovini 2017. godine, po prosječnoj stopi od 4,2%, uslovljen značajnim rastom u sektorima turizma, građevinarstva, saobraćaja, šumarstva... Takođe je konstatovano da je i eksterna pozija u ovoj godini oporavljena, što je uslovljeno, prije svega, snažnim rastom sektora usluga, te značajnim prilivom stranih direktnih investicija. Visoki zvaničnici MMF-a posebno su pozdravili čvrstu riješenost Vlade da implementira mjere fiskalne konsolidacije, koje, iako snažne i generalno nepopularne, imaju za cilj uspostavljanje održivosti javnog duga. Prvi rezultati konsolidacije prepoznati su i od strane renomiranih rejting agencija, koje su, u posljednjim izvještajima, unaprijedili ekonomske izglede za Crnu Goru.

Naglašeno je da, u narednom periodu, treba voditi računa o pravovremenom kreiranju bolje ročnosti javnog duga i nivoa otplate kamata, posebno imajući u vidu rizik od normalizacije monetarnih politika razvijenih zemalja, što bi moglo dovesti do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala.

U razgovoru o bankarskom sektoru Crne Gore, visoki zvaničnici MMF-a potvrdili su da je isti, na agregatnom nivou, stabilan i siguran, te da ga prati kontinuirano poboljšanje parametara kvaliteta aktive, nivoa kreditne aktivnosti i profitabilnosti, koji su ranije bili označeni kao relativno visok izvor ranjivosti. Zaključeno je i da je CBCG u prošloj godini napravila veliki iskorak na planu unaprjeđenja institucionalnog okvira, kroz pripremu seta sistemskih zakona. Istaknuto je da nova regulativa ne obezbjeđuje samo formalno usklađivanje institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU, već predstavlja njegovo  sistemsko poboljšanje i obezbjeđuje veću otpornost banaka i privatnog sektora na potencijalne eksterne šokove.

Potpredsjednik i direktor Evropskog odjeljenja MMF-a izrazili su spremnost ove institucije da nastavi sa pružanjem snažne podrške Crnoj Gori, koja će, prvenstveno, biti usmjerena na stabilizaciju javnog duga i reforme finansijskog sistema.

Na sastanku sa direktorom IFC-a za Evropu i Centralnu Aziju, Tomasom Telmom, pozitivno je ocijenjeno intenziviranje saradnje kroz nedavno odobren projekat izgradnje zaobilaznice, novog bulevara i mosta u Podgorici, što otvara mogućnost za dalju kooperaciju na sličnim projektima i u drugim lokalnim samoupravama. Predstavnici   IFC-a izrazili su interesovanje ove institucije da pruži podršku realizaciji projekata u oblastima održivog turizma, infrastrukture i agrobiznisa.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 16.10.2017. godine

Ohrabruju rezultati fiskalne konsolidacije i finansijske politike

Prvog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, u periodu od 13. do 15. oktobra, crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija, g. Darko Radunović, guverner CBCG, g. Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem, g. Nikola Fabris, sastala se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g. Sirilom Milerom, direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, gđom Lindom van Gelder i šefom misije MMF-a za Crnu Goru, g. Martinom Petrijem.

Na sastanku sa g. Mullerom i g-đom Van Gelder, razgovarano je o ohrabrujućim i kredibilnim rezultatima Fiskalne strategije, kao i o finansijskom sistemu, koji je ocijenjen kao relativno stabilan i siguran. Zaključeno je da zabilježeni pomaci u ekonomskoj politici stvaraju preduslove za efikasno upravljanje dugom, dok efikasno implementirana Fiskalna strategija obezbjeđuje održivost javnog duga u srednjem roku. Potpredsjednik Miler naglasio je da je Vlada napravila značajan napredak u poboljšanju fiskalne pozicije i jačanju finansijske stabilnosti, koji se reflektuju kroz rekordan rast ekonomije u 2017. i poboljšanje njenih makroekonomskih izgleda od strane renomiranih rejting agencija. Finansijska stabilnost je unaprijeđena i podržana kroz jačanje bilansa stanja, oporavak kreditiranja i značajan pad nekvalitetnih kredita. Sa koeficijentima likvidnosti i solventnosti čiji je nivo značajno iznad zakonski propisanog minimuma i snažnim rastom kreditne aktivnosti, bankarski sistem je stabilan, solventan i visoko likvidan.

Pohvaljen je značajan napredak Crne Gore u ispunjavanju prioritetnih aktivnosti za dobijanje podrške Svjetske banke, u vidu garancije od 90 miliona dolara, što bi doprinijelo povoljnijem pristupu Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala, kao i stabilizaciji javnog duga. Realna su očekivanja da će ovaj aranžman biti zaključen do kraja 2017. godine.

Na sastanku sa potpredsjednikom Milerom, podržana je i ideja dodatnog finansiranja izuzetno uspješnog projekta MIDAS, u preliminarnom iznosu od oko 34 miliona dolara, čime bi se obezbjedilo dalje pružanje podrške razvoju poljoprivrednih kapaciteta i jačanju sistema bezbjednosti hrane.

Na sastanku sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru Martinom Petrijem, razgovarano je o  snažnom rastu u prvoj polovini 2017. godine i pozitivnim efekatima mjera usvojenih u okviru Sanacionog plana i Fiskalne strategije. Crnogorska delegacija zahvalila je timu MMF-a na podršci i kvalitetnim preporukama, koje su bile osnov za formiranje kredibnilnog plana fiskalne konsolidacije, kao i za unaprjeđenje finansijske politike. Tom prilikom, članovi crnogorske delegacije naglasili su posvećenost Crne Gore nastavku sprovođenja mjera, koje će doprinijeti preokretu trenda javnog duga u srednjem roku. Sa MMF-om ugovorena je i tehnička pomoć za nastavak implementacije srednjoročne strategije upravljanja dugom.

Šef Misije je potvrdio da je postignut značajan napredak u implementaciji preporuka FSAP misije (programa procjene finansijske stabilnosti MMF-a i Svjetske banke) iz 2016. godine. Naime, u prethodnom periodu, intenzivne aktivnosti na unaprjeđenju regulatornog okvira rezultirale su pripremom seta zakona, uključujući (i) Zakon o Centralnoj banci, koji je u potpunosti usklađen sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB i ECB; (ii) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i (iii) Zakon o sanaciji banaka, kojima se implementira BRRD Direktiva o oporavku i sanaciji banaka i (iv) Zakon o finansijskim institucijama, kojim se obezbijeđuje regulisanje i kontrola najznačajnijih nebankarskih institucija, od strane CBCG, što će smanjiti potencijalni rizik njihovog poslovanja na finansijsku stabilnost.

U nastavku razgovora, razmijenjena su mišljenja o planu Budžeta za 2018. godinu, kao i o modalitetima smanjenja sive ekonomije kroz digitalnu fiskalizaciju.


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 09.10.2017. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 36. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrano je stanje finansijske stabilnosti za drugi kvartal 2017. godine. U okviru ove analize razmatrani su uticaji iz međunarodnog i domaćeg makroekonomskog okruženja, uključujuči rizike i potencijalne ranjivosti koje mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

Konstatovano je da je u drugom kvartalu ove godine nastavljen umjeren ekonomski rast u zemljama Eurozone, odnosno Evropske unije, te da su referentne kamatne stope Evropske centralne banke ostale nepromijenjene. Ipak, uprkos umjerenom kretanju indikatora i nepromjenjenom smjeru monetarne politike, očekuje se smanjenje neizvjesnosti na finansijskom tržištu i pozitivan uticaj na rast evropskih zemalja u razvoju, te i na rast crnogorske privrede i stanje sistemskih rizika.

Što se tiče ostalih uticajnih ekonomija, SAD, Rusija i Kina su u drugom kvartalu 2017. zabilježile rast u odnosu na isti period prošle godine, što, takođe, može imati pozitivnog uticaja na privrede u razvoju.

Prema preliminarnim procjenama, rast crnogorske ekonomije u prvom polugodištu 2017. godine iznosio je oko 4,2%. Konstatovano je da je intenziviranje privredne djelatnosti uglavnom rezultat investicionog ciklusa, te da su sektori građevinarstva, turizma i saobraćaja imali dominantno pozitivan uticaj na ostvareni rast, koji je pozitivno uticao na likvidnost realnog sektora, iako je ovaj rizik i dalje prisutan. Ukoliko se nastave ovakvi trendovi u privredi, godišnji rast u 2017. godini se može očekivati na ovom nivou. Pozitivan trend prati i strane direktne investicije, koje su zabilježile snažan rast u prvoj polovini 2017. godine, i to od, prema preliminarnim podacima, 41,7% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni.

Kada je riječ o bankarskom sektoru, karakterišu ga pozitivni trendovi, odnosno rast kapitala, aktive i depozita, kao i dalje intenziviranje kreditne aktivnosti banaka. Trend pada nekvalitetnih kredita je nastavljen i u drugom kvartalu ove godine. Takođe, indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je situacija na tržištu kapitala ostala nepromijenjena.

Na osnovu analize uticaja međunarodnih i domaćih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

U okviru tekućih pitanja, Savjet je podržao aktivnosti na planu formiranja baze prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori i donio Odluku o formiranju privremenog radnog tijela, sa zadatkom pripreme prijedloga za formiranje pomenute baze, koja će, u budućnosti, unaprijediti kvalitet statistike u ovoj oblasti.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore