Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika za 2017. godinu


 

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 25. novembra 2016. godine, utvrdio je


POLITIKU CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2017. GODINI

I. U skladu sa ustavnim odgovornostima za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema i zakonskim ovlašćenjima, a poštujući principe nezavisnosti i transparentnosti, Centralna banka Crne Gore u 2017. godini vodiće sljedeću politiku:

  1. U cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, blagovremene identifikacije i smanjenja negativnih uticaja i rizika, vodiće politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti. U cilju podsticanja i očuvanja monetarne stabilnosti, vodiće politiku obavezne rezerve zasnovanu na ocjeni efektivnosti i efikasnosti primjene postojećih rješenja i, po potrebi, pristupiti implementaciji drugih instrumenata monetarne politike. Radi daljeg podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti razvijaće komponente makroprudencijalnog okvira, unapređivati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje. U cilju jačanja finansijskog sistema, poseban akcenat staviće se na podsticanje i očuvanje stabilnosti bankarskog sistema. U tom kontekstu, nastaviće da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu, po potrebi će preduzimati korektivne mjere, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti sa daljom implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti. Podsticaće sprovođenje aktivnosti na sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija. Nastaviće sa harmonizacijom regulatornog okvira i statistike iz nadležnosti Centralne banke sa pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno obavezama izvještavanja ka Evropskoj centralnoj banci.

  2. Podržavaće ostvarivanje ekonomske politike Vlade Crne Gore, u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje ciljeva, ustavnih odgovornosti i nezavisnosti Centralne banke Crne Gore.

  3. Održavaće siguran i efikasan platni promet koji će unapređivati kroz usaglašavanje sa novom regulativom Evropske unije, implementacijom međunarodnih standarda, principa i najboljih praksi funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte. Unapređivaće kvalitet platnih sistema u Crnoj Gori kroz realizaciju i kontinuirano razvijanje funkcije nadgledanja platnih sistema.

  4. Sprovodiće aktivnosti sa ciljem održavanja sistema sigurnog i kvalitetnog upravljanja međunarodnim rezervama i rizicima u situaciji kada su kamatne stope na međunarodnom finansijskom tržištu niske i/ili negativne. Obezbijediće kvalitetno obavljanja poslova depozitara, bankara i fiskalnog agenta državnih organa i organizacija uz stalno praćenje potreba i zahtjeva. Obavljaće platni promet sa inostranstvom kvalitetno i efikasno, poštujući principe dobre međunarodne bankarske prakse, standarde i evropske regulative uz kontinuirano održavanje i unapređivanje poslovne saradnje sa korespondentskim bankama. Nastaviće sa nesmetanim obezbjeđivanjem potrebnih količina i apoenskih struktura gotovog novca, kao i zaštitom eura od falsifikovanja.

  5. Nastaviće sa aktivnim učešćem u pregovaračkom procesu Crne Gore i Evropske unije, raditi na  unapređenju saradnje sa Evropskom centralnom bankom, Evropskom komisijom i drugim institucijama Evropske unije, i intenziviranju saradnje sa  centralnim bankama i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama.

  6. Unapređivaće adekvatnost kadrovske strukture, sa kvalifikacijama, znanjima i vještinama neophodnim za sprovođenje funkcija Centralne banke Crne Gore.

  7. Polazeći od najviših standarda transparentnosti, nastojaće da obezbijedi pravovremene, pouzdane i precizne informacije o svim aspektima poslovanja. Afirmisaće podizanje nivoa informisanosti i ekonomskog znanja u društvu, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju centralnog bankarstva, značaja finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema. U radu će se naročito afirmisati princip dvosmjerne komunikacije, kako u odnosima sa javnošću, tako i u internoj komunikaciji. Posebna pažnja će se pokloniti intenziviranju projekata iz oblasti finansijske edukacije i finansijske inkluzije.

  8. U cilju očuvanja, zaštite i zadržavanja istorijskog i kulturnog nasljeđa iz oblasti numizmatike u Crnoj Gori preduzimaće aktivnosti na sakupljanju i dopunjavanju zbirke novcem i drugim monetarnim instrumentima, s posebnim naglaskom na popunjavanje i kompletiranje kolekcije jedinog crnogorskog državnog novca – perpera.

  9. Na adekvatan način razvijaće i ostale oblasti od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija iz svoje nadležnosti, poput razvoja informacionog sistema, unapređivanja sistema za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija, kontinuitetom poslovanja i drugo.

  10. Svoje funkcionisanje zasnivaće na principima društveno odgovorne organizacije i biće aktivan učesnik u kretanjima savremenog društva.

II. Ova politika objavljuje se na internet stranici Centralne banke Crne Gore.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br. 0101-10524-3/2016

PREDSJEDAVAJUĆI

Podgorica, 25.11.2016. godine

GUVERNER,

dr Radoje Žugić, s.r.

     


 

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore” br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 25. novembra 2016. godine, utvrdio je


SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE POLITIKE CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2017. GODINI

1. U cilju daljeg podsticanja i očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, a posebno podsticanja i očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) će:

a. preduzimati potrebne aktivnosti i primjenjivati sve raspoložive mjere i instrumente monetarne i prudencione politike u skladu sa zakonom;

b. kontinuirano preispitivati politiku obavezne rezerve, kao najznačajnijeg instrumenta monetarne politike, kao i efikasnost primjene ovog instrumenta i, po potrebi, korigovati stopu obavezne rezerve i/ili obuhvata osnovice;

c. kontinuirano analizirati potencijalne rizike i prijetnje po finansijsku stabilnost u cilju njihove identifikacije i smanjenja njihovog uticaja kroz implementaciju ostalih instrumenata monetarne politike - operacija na otvorenom tržištu, kreditiranja banaka u slučaju redovnih potreba za likvidnošću i ostvarivanja funkcije kreditora u krajnjoj instanci;

d. razvijati instrumente makroprudencione politike u skladu sa dodijeljenim nadležnostima;

e. pratiti i analizirati stanje u svim segmentima finansijskog sistema, radi blagovremenog utvrđivanja svih potencijalnih uzroka nestabilnosti i sposobnosti sistema da ih apsorbuje;

f. analizirati uticaj makroekonomskih kretanja u zemlji i uticaje iz okruženja na finansijsku stabilnost u Crnoj Gori i, u zavisnosti od ocjene stanja, preduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti i davati preporuke za preduzimanje mjera čija primjena nije u nadležnosti CBCG u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, Zakonom o Savjetu za finansijsku stabilnost i Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom;

g. unapređivati statističku osnovu i indikatore za praćenje finansijske stabilnosti sa ciljem adekvatne identifikacije i procjene potencijalnih rizika u oblastima iz nadležnosti CBCG;

h. sprovoditi makro stresna testiranja sa ciljem testiranja otpornosti bankarskog sistema na potencijalne šokove iz makroekonomskog okruženja;

i. inicirati da se u okviru Savjeta za finansijsku stabilnost kontinuirano sagledava efikasnost rješenja iz Nacionalnog plana za upravljanje finansijskom krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema;

j. intenzivno sarađivati sa ostalim regulatorima finansijskog sistema u zemlji, kao i sa relevantnim inostranim regulatorima i drugim institucijama, iz domena finansijske stabilnosti;

k. kontinuirano analizirati kretanje inflacije, vršiti njeno prognoziranje i doprinositi postizanju i održavanju stabilnosti cijena.

l. radi očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, kao ključnog elementa finansijskog sistema, CBCG će:

- nastaviti sa primjenom politike opreznog licenciranja, odnosno davanja odobrenja za ulazak novih pravnih subjekata na domaće tržište, kao i izmjena u strukturi akcionara postojećih banaka;
- raditi na unapređenju procesa upravljanja rizicima u bankama i procesa supervizije zasnovanog na rizicima;
- u saradnji sa Ministarstvom finansija i Privrednom komorom, podsticaće implementaciju i promociju tzv. Podgoričkog pristupa za dobrovoljno vansudsko finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama sa ciljem snaženja oporavka ekonomski održivih privrednih subjekata, ublažavanja problema nekvalitetnih kredita i visokih kamatnih stopa, stimulisanja privrednog rasta i razvoja i, u konačnom, očuvanja stabilnosti finansijskog sistema;
- kontinuirano unapređivati proces stresnog testiranja banaka i primjenjivati ga u praksi sa ciljem blagovremenog utvrđivanja potreba za dodatnim kapitalom i likvidnim sredstvima banaka;
- u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima vršiti nadzor nad usklađenošću poslovanja banaka  sa propisima kojima se uređuju potrošački krediti;
- nastaviti saradnju sa međunarodnim institucijama na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uz istovremeno jačanje mehanizama i procedura neophodnih za uspješnu implementaciju datog procesa;
- intenzivno pratiti kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu, sa posebnim akcentom na volatilnosti koje mogu imati negativne reperkusije na bankarski sektor u Crnoj Gori, sa svrhom preventivnog djelovanja i kreiranja sistema adekvatnog nivoa zaštitnog kapitala u odnosu na spoljne šokove;
- razvijati saradnju sa nacionalnim  supervizorima matičnih bankarskih grupa koja imaju zavisna pravna lica u Crnoj Gori, kao i sa ključnim finansijskim institucijama poput Evropske centralne banke i Evropske bankarske agencije, sa ciljem sinhronizovanja i unapređenja supervizorskih aktivnosti;
- pratiti i implementirati unapređenja na planu međunarodnih multilateralnih dogovora i usvojenih konvencija u oblasti bankarstva.


2. U cilju pružanja podrške Vladi Crne Gore u ostvarivanju ekonomske politike, u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje sopstvenih ciljeva i ustavnih odgovornosti i ugroziti nezavisnost, CBCG će:

a. davati Vladi Crne Gore preporuke za vođenje ekonomske politike na način da svojim preporukama, mjerama i instrumentima doprinosi privrednom oporavku, povećanju zaposlenosti i konkurentnosti u funkciji održavanja finansijske stabilnosti i podsticanja ekonomskog rasta i razvoja;

b. pratiti i analizirati makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, zemljama regiona, Evropskoj uniji i na globalnom nivou, sa ciljem izrade pouzdanih makroekonomskih prognoza;

c. kontinuirano razvijati makroekonomski model crnogorske privrede za praćenje i prognoziranje makroekonomskih kretanja, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama;

d. kontinuirano prikupljati, obrađivati i publikovati statističke podatke iz domena monetarne i platnobilansne statistike, kao i druge podatke za koje je proizvođač statistike CBCG, a koji predstavljaju značajne inpute za utvrđivanje ekonomske politike;

e. publikovati tematske radne studije i druge publikacije koje će se baviti aktuelnim makroekonomskim i finansijskim problemima.


3. U cilju održavanja i unapređenja sigurnog i efikasnog platnog prometa, CBCG će:

a. kontinuirano raditi na održavanju sigurnog i efikasnog funkcionisanja platnog sistema CBCG za izvršavanje platnih transakcija između učesnika u platnom sistemu kao osnovne infrastrukture platnog prometa u Crnoj Gori i njegovom daljem unapređenju kroz praćenje i implementaciju međunarodnih standarda, principa i najbolje prakse funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte;

b. nastaviti sa kvalitetnim i efikasnim obavljanjem platnog prometa u zemlji, kako za postojeće, tako i za nove klijente CBCG;

c. usaglašavati regulatorni okvir platnog prometa sa novom regulativom Evropske unije i međunarodnim standardima i vršiti efikasnu kontrolu obavljanja platnog prometa u cilju obezbjeđenja pružanja platnih usluga u skladu sa pozitivnim propisima;

d. sprovoditi opreznu politiku izdavanja dozvola za rad platnog sistema i izdavanja odobrenja platnim institucijama i institucijama za elektronski novac;

e. unapređivati funkcionalni model prinudne naplate koju CBCG vrši u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju;

f. dalje razvijati i unapređivati funkciju nadgledanja platnih sistema primjenjujući načela: transparentnosti, primjene međunarodnih standarda, posjedovanja efektivnih ovlašćenja i resursa, konzistentnosti u primjeni standarda i saradnje sa drugim organima. U tom smislu, CBCG će poseban akcenat staviti na razvoj aktivnosti monitoringa  -  praćenja rada platnih sistema i implementaciju međunarodnih standarda - „Principa za infrastrukture finansijskog tržišta“;

g. nastaviti sa aktivnostima na unapređenju infrastrukture i komponenti informacionog sistema vezanih za platni sistem CBCG na rezervnoj lokaciji u cilju povećanja sigurnosti funkcionisanja platnog prometa.


4. U cilju kvalitetnog upravljanja međunarodnim rezervama u ambijentu koji karakterišu negativne kamatne stope, kao i  unapređivanja institucionalnih i drugih preduslova vezanih za praćenje upravljanja međunarodnim rezervama, obezbjeđivanja potrebnih količina i apoenske strukture gotovog novca, kao i zaštite eura od falsifikovanja, CBCG će:

a. nastaviti sa širenjem portfolija finansijskih instrumenata, a sredstva  investirati u sigurne i likvidne instrumente, vodeći računa o profitabilnosti plasmana.

b. permanentno pratiti situaciju na međunarodnom finansijskom tržištu i politiku ulaganja sredstava blagovremeno, kroz taktičku alokaciju, prilagođavati kretanjima na tom tržištu;

c. u skladu sa poštovanjem principa likvidnosti i sigurnosti, angažovati na planu repozicioniranja postojećih finansijskih instrumenata u portfoliju i unapređivanju već usvojenih tehnika u upravljanju sredstvima i rizicima međunarodnih rezervi, a sa ciljem optimizacije rizika ulaganja i ostvarenog prinosa;

d. sagledati mogućnosti investiranja sredstava u nove valute i finansijske instrumente polazeći prevashodno od principa sigurnosti i profitabilnosti radi unapređenja diverzifikacije ulaganja i eventualno većih prinosa;

e. kontinuirano pratiti i analizirati finansijsku situaciju i rejting banaka, kako sadašnjih tako i potencijalnih partnera i blagovremeno usmjeravati sredstva prema onim subjektima koji obezbjeđuju veći stepen sigurnosti plasmana i istovremeno ostvarivanje većeg prihoda;

f. u svojstvu fiskalnog agenta nastaviti rad na usavršavanju platforme za sporovođenje postupka aukcije državnih zapisa u cilju podizanja nivoa kvaliteta servisa;

g. kvalitetno i efikasno obavljati poslove platnog prometa sa inostranstvom i konstantno raditi na daljem unapređenju kroz praćenje i implementaciju međunarodnih standarda i principa na kojima se zasniva funkcionisanje savremenih platnih sistema;

h. konstantno unapređivati postojeće i uspostavljati  nove korespodentske odnose sa stranim centralnim i poslovnim bankama i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama;

i. permanentno pratiti stanje i kretanje gotovog novca u trezoru CBCG i banaka;

j. na osnovu relevantnih pokazatelja, sagledavati potrebe za gotovim novcem i planirati optimalnu količinu i apoensku strukturu gotovog novca neophodnog za uredno i blagovremeno snabdijevanje klijenata CBCG;

k. blagovremeno inicirati unošenje potrebnih količina i apoenske strukture novčanica i kovanog novca iz korespondentske banke u inostranstvu, odnosno iznošenje viška sredstava u korespondentsku banku u inostranstvu, kao i vršiti zamjenu pohabanih i oštećenih novčanica;

l. na planu zaštite eura od falsifikovanja:

- nastaviti saradnju sa inostranim subjektima angažovanim na planu zaštite eura od falsifikovanja, kroz stalnu razmjenu informacija, učešće na seminarima i treninzima;
- obezbijediti potrebnu infrastrukturu za potrebe rada nacionalnih centara na planu zaštite eura od falsifikovanja;
- nastaviti saradnju sa Upravom policije i Državnim tužilaštvom, kroz unapređenje poslovne saradnje i pravovremene razmjene podataka, informacija i obezbjeđenja međusobne pomoći u sprečavanju falsifikovanja novca;
- nastaviti saradnju sa svim rukovaocima gotovinom u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđenja potpune primjene donešene regulative iz oblasti zaštite eura od falsifikovanja, usklađene sa pravnom tekovinom Evropske unije/Evropske centralne banke.


5. U cilju nastavka aktivnog učešća CBCG u procesu pregovora za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjavanja obaveza preuzetih kroz pregovaračka poglavlja i sa ciljem unapređenja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, CBCG će:

a. nastaviti aktivnosti na usklađivanju regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblastima kojima se uređuje poslovanje Centralne banke, bankarski sektor i pružanje drugih finansijskih usluga, iz nadležnosti CBCG. U tom pravcu će se:

- izvršiti izmjene i dopune određenih podzakonskih propisa iz nadležnosti CBCG, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore;
- pripremiti novi Zakon o bankama, koji će biti usklađen sa novim paketom propisa Evropske unije vezanim za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija, čime će se omogućiti implementacija Bazela III, kojim se uvode novi standardi kapitala i likvidnosti usmjerenih ka jačanju kapitalne baze banaka;
- izvršiti usklađivanje određenih podzakonskih propisa iz nadležnosti CBCG, nakon usvajanja novog zakona kojim će se urediti poslovanje banaka;
- pripremiti novi zakon kojim će se objedinjeno urediti oblasti finansijskog lizinga, mikrokreditiranja, faktoringa i kreditno-garantnih poslova;
- pripremiti novi zakon o sanaciji banaka, kojim će se urediti uslovi i metodi sanacije banaka od sistemskog značaja, a čija implementacija treba da obezbijedi uslove za održavanje stabilnosti finansijskog sistema i u slučajevima pojava  problema kod značajnih banaka u sistemu, kao i izmjene i dopune Zakona o stečaju i likvidaciji banaka;
- aktivno učestvovati u pripremi novog zakona kojim će se urediti  dodatni nadzor finansijskih konglomerata;
- aktivno učestvovati u pripremi izmjena i dopuna Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost;
- aktivno učestvovati u pripremi izmjena Zakona o ličnom stečaju potrošača;
- nastaviti aktivnosti na kreiranju sistema izvještavanja monetarno-finansijskih institucija kojim će se obezbijediti usklađenost monetarne i finansijske statistike u oblasti bilansne statistike i statistike kamatnih stopa;
- započeti aktivnosti na kreiranju sistema izvještavanja monetarno-finansijskih institucija i ostalih institucija za potrebe izrade finansijskih računa;
- kreirati prateći sistem izvještavanja monetarno-finansijskih institucija, uključujući softversko rješenje, kojim bi bila obuhvaćena nova zakonska rješenja;
- nastaviti sprovođenje pripremne faze za primjenu međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja IFRS 9 – Finansijski instrumenti, koja je planirana za 1. januar 2018. godine;
- kroz „twinning program“ i druge oblike ekspertske pomoći sarađivati sa odgovarajućim EU institucijama radi prilagođavanja domaće regulative i standarda onim koji se primjenjuju u Evropskoj uniji;

b. na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji sa Evropskom bankarskom agencijom (EBA) i centralnim bankama u regionu raditi na daljem jačanju saradnje i razmjeni informacija sa ciljem boljeg sagledavanja potencijalnih rizika i njihovog uticaja na bankarski sistem;

c. nastaviti sa aktivnim učešćem u radnim i pregovaračkim strukturama za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlja iz djelokruga rada CBCG;

d. nastaviti aktivnosti na realizaciji obaveza definisanih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018. godine;

e. učestovati u koordinaciji i izradi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru koji se jednom godišnje dostavlja Evropskoj komisiji u cilju ocjene makroekonomske situacije i mjera strukturnih reformi;

f. nastaviti aktivnosti na jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta s ciljem stvaranja uslova za buduće nesmetano funkcionisanje CBCG u okviru Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB);

g. učestvovati u pripremi dokumentacije i implementaciji projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;

h. unaprijediti postojeću i uspostaviti nove vidove saradnje sa predstavnicima centralnih banaka država članica Evropske unije, kao i sa predstavnicima ECB-a i drugih institucija Evropske unije, kroz planiranje tehničke pomoći i studijskih posjeta;

i. koordinirati komunikaciju i ispunjenje obaveza koje proističu iz članstva u Međunarodnom monetarnom fondu i uloge fiskalnog agenta države Crne Gore u toj međunarodnoj finansijskoj instituciji;

j. pratiti aktivnosti, koordinirati komunikaciju i razvijati saradnju sa Grupacijom Svjetske banke, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB) i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama, posebno u oblastima od značaja za CBCG; 

k. pratiti ispunjenje preporuka iz Programa procjene finansijskog sektora za Crnu Goru, koji su 2015. godine sproveli eksperti Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke;

l. raditi na daljem afirmisanju CBCG na međunarodnom planu kroz razvijanje bilateralne saradnje sa međunarodnim i regionalnim  finansijskim i drugim organizacijama, regulatornim tijelima i drugim centralnim bankama, kao i kroz organizovanje međunarodnih skupova i seminara, pripremu radnih i/ili studijskih posjeta i učešće visokih predstavnika CBCG na međunarodnim skupovima i konferencijama;


6.
 U cilju unapređenja adekvatnosti strukture administrativnih kapaciteta za sprovođenje definisane politike, međunarodnih standarda i dobre poslovne prakse, kao i implementacije promjena uslovljenih procesom evropskih integracija i drugim promjenama u poslovnom okruženju, posvetiće se posebna pažnja daljem usavršavanju zaposlenih kroz:

a. učešće zaposlenih na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu;

b. dalje obrazovanje zaposlenih radi sticanja viših akademskih zvanja i sertifikata za obavljanje pojedinih vrsta poslova;

c. organizovanje regionalnih i međunarodnih seminara, radionica i/ili konferencija na kojima će zaposleni biti u prilici da razmijene znanja i iskustva sa predstavnicima drugih srodnih institucija u relevantnim oblastima;


7. U skladu sa najvišim standardima transparentnosti, CBCG će biti otvorena u svom radu, njegujući pristup dvosmjerne komunikacije u odnosima sa zaposlenima i zainteresovanom javnošću. U skladu sa društveno-odgovornim principima poslovanja, posebnu pažnju će posvetiti ciljnim grupama obuhvaćenim projektima finansijske edukacije i finansijske inkluzije. Sa tim ciljem, CBCG će:

a. pravovremeno, jasno i pouzdano informisati domaću i međunarodnu javnost o svim aspektima poslovanja i ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti, na način koji je razumljiv najširoj javnosti;

b. podizati nivo ekonomskog znanja u društvu jačanjem informisanosti društva, ukazujući time na značaj finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema;

c. sprovoditi i promovisati projekte iz oblasti finansijske edukacije, dajući maksimalni doprinos finansijskom opismenjavanju najšire javnosti, odnosno jačanju znanja iz oblasti finansija i bankarstva, sa posebnim osvrtom na novinare, studente, djecu i omladinu;

d. koristiti saopštenja za javnost, konferencije za medije, redovne i povremene publikacije, intervjue zaposlenih, internet stranicu CBCG, i dr.;

e. posebnu pažnju pokloniti informisanju zaposlenih.


8. U cilju očuvanja, zaštite i zadržavanja istorijskog i kulturnog nasljeđa iz oblasti numizmatike u Crnoj Gori, CBCG će:

a. sprovoditi aktivnosti na sakupljanju muzejskog materijala radi dopunjavanja numizmatičke zbirke, u prvom redu kolekcije crnogorskog novca perpera, kao i prikupljanje istorijske građe i dokumentacije vezano za izdavanje crnogorskog novca;

b. stručno prezentovati numizmatičku zbirku domaćoj i inostranoj javnosti;

c. promovisati Muzej novca, kao instituciju od kulturno-istorijskog značaja i instituciju od značaja za edukovanje javnosti i promovisanje uloge i značaja CBCG u finansijskom sistemu Crne Gore;

d. razvijati saradnju sa centralnim bankama, drugim muzejima, kulturnim, naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, sa ciljem unapređenja prakse u ovim poslovima.


9.
 Kao podršku za realizaciju navedenih ciljeva u ostalim oblastima, CBCG će:

a. raditi na unapređivanju informacionog sistema i obezbjeđivanju adekvatnog nivoa njegove raspoloživosti i sigurnosti, a naročito na unapređivanju ICT infrastrukture koja je namijenjena kao podrška za rad Platnom sistemu CBCG (RTGS i DNS), glavnom bankarskom sistemu (GBS), sistemu prinudne naplate (SPN), kao i ostalim sistemskim servisima internih i eksternih korisnika (SIS);

b. raditi na unapređivanju sistema za upravljanje operativnim rizikom u CBCG i njegovom usklađivanju sa okvirom koji važi u Evropskom sistemu centralnih banaka;

c. stalno unapređivati sistem za upravljanje bezbjednošću informacija u CBCG, u skladu sa standardom ISO/IEC 27001 i dobrom praksom iz ove oblasti;

d. nastaviti sa aktivnostima na uspostavljanju sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja u CBCG, u skladu sa standardom ISO 22301 i dobrom praksom iz ove oblasti.


10. U svom poslovanju CBCG će se voditi principima društveno odgovorne institucije, kako prema zaposlenima, tako i prema društvu u cjelini i svoje poslovanje bazirati na univerzalnim principima zaštite ljudskih prava, prava iz oblasti rada, očuvanja životne sredine i borbi protiv korupcije. Takođe, u skladu sa društveno odgovornim principima poslovanja, davaće svoj doprinos finansijskom obrazovanju i inkluziji. U tom cilju, CBCG će:

a. nastojati da u okviru svog poslovanja usvoji, promoviše i primjenjuje deset osnovnih načela u oblastima ljudskih prava, prava iz oblasti rada, zaštite životne sredine i borbi protiv korupcije koji su definisani u Globalnom sporazumu Ujedinjenih nacija;

b. sprovoditi i promovisati projekte iz oblasti finansijske edukacije kako bi dala maksimalni doprinos finansijskom opismenjavanju najšire javnosti, odnosno jačanju znanja iz oblasti finansija i bankarstva. Organizovaće radionice, seminare i predavanja iz oblasti istorije novca, bankarstva i centralnog bankarstva, štednje, zaštite potrošača bankarskih proizvoda, itd;

c. nastaviti aktivnosti na promovisanju i podizanju nivoa ekonomskog znanja kroz učešće predstavnika CBCG kao gostujućih predavača u visokoškolskim institucijama; organizovanje i pružanje pomoći u istraživanjima iz oblasti ekonomskih nauka; nagrađivanje najboljih đaka, diplomiranih studenata, magistranata i doktoranata obrazovnih institucija;

d. efikasnim korišćenjem resursa, implementacijom primjera dobre prakse i kreiranjem dobre atmosfere za rad, stvarati uslove za kvalitetnije ostvarivanje funkcija i realizaciju radnih procesa, bolju motivaciju i angažovanje zaposlenih i smanjenje troškova poslovanja;

e. nastaviti da u skladu sa finansijskim mogućnostima, izdvaja dio svog prihoda radi uključivanja u humanitarne akcije i podršku razvoju kulturnih, istorijskih i drugih vrijednosti društva i doprinositi jačanju civilnog društva kroz javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima.


11.
 Ove smjernice objavljuju se na internet stranici CBCG.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br. 0101-10524-4/2016

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Podgorica, 25.11.2016. godine

 

GUVERNER,

dr Radoje Žugić, s.r.


                                  

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore