Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika za 2011. godinu


Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Službeni list Crne Gore«, br. 40/10 i 46/10), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 30. novembra 2010. godine, utvrdio je


POLITIKU CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2011. GODINI


I. U skladu sa ustavnim odgovornostima za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema i zakonskim ovlašćenjima, a poštujući principe nezavisnosti i transparentnosti, Centralna banka Crne Gore u 2011. godini vodiće sljedeću politiku:

1. U cilju daljeg podsticanja i očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, nastaviće da razvija monetarne instrumente i da preduzima sve druge neophodne mjere iz svoje nadležnosti radi jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem. Poseban akcenat staviće se na podsticanje i očuvanje zdravog bankarskog sistema. U tom pravcu, kontinuirano će pratiti i analizirati stanje u bankarskom sistemu, po potrebi preduzimati korektivne mjere, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti sa daljom implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti;

2. Pružaće  punu podršku Vladi Crne Gore u ostvarivanju ekonomske politike, naročito radi ubrzanja privrednog rasta i razvoja, a u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje ciljeva i ustavnih odgovornosti Centralne banke Crne Gore;

3. Kao važan segment finansijske stabilnosti, održavaće siguran, efikasan i efektivan platni promet u zemlji i dalje ga unapređivati kroz implementaciju međunarodnih standarda, principa i najboljih praksi funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte;

4. Upravljaće sredstvima međunarodnih rezervi, sa osnovnim ciljem obezbjeđivanja sigurnosti plasiranih sredstava i nesmetanog ispunjenja finansijskih obaveza Crne Gore prema inostranstvu, bez ugrožavanja likvidnosti, kao i detaljnim analiziranjem novih mogućnosti plasiranja sredstava i povećanja prinosa;

5. Aktivno će učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i raditi na daljoj harmonizaciji propisa iz svoje nadležnosti.  Nastaviće saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama, čija su područja djelovanja vezana za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke Crne Gore, kao i sa centralnim bankama i drugim stranim institucijama nadležnim za kontrolu poslovanja banaka;

6. Razvijaće organizaciju u kojoj će biti visoko motivisani zaposleni, sa profesionalnim kvalifikacijama, koje odgovaraju radnim procesima u Centralnoj banci Crne Gore;

7. Vodiće politiku najviših standarda transparentnosti, kao i aktivnu  komunikaciju sa svim zainteresovnim ciljnim grupama;

8. Funkcionisaće na principima društveno odgovorne organizacije i biti aktivan učesnik razvoja savremenog društva.

II. Ova politika objavljuje se na internet stranici Centralne banke Crne Gore.


SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br. 0101-4041/4-6-2010

PREDSJEDAVAJUĆI

Podgorica, 30. novembra, 2010. godine

GUVERNER

  mr Radoje Žugić, s.r

     


 

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 2 Zakona o Centralnoj banci (»Službeni list Crne Gore« br. 40/10 i 46/10), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 30. novembra 2010. godine, utvrdio je

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE POLITIKE CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2011. GODINI


1. U cilju daljeg podsticanja i očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, a posebno podsticanja i očuvanja zdravog bankarskog sistema, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) će:

a. primjenjivati sve raspoložive mjere i instrumente radi očuvanja monetarne stabilnosti;

b. kontinuirano preispitivati politiku obavezne rezerve, kao instrumenta monetarne politike i, po potrebi, vršiti njene izmjene;

c. razvijati okvir za primjenu operacija na otvorenom tržištu i ostvarivanje funkcije zajmodavca u krajnjoj instanci i, po potrebi, drugih instrumenata monetarne politike;

d. razvijati instrumente za praćenje finansijske stabilnosti, kao i procjenu potencijalnih rizika u oblastima iz svoje nadležnosti  i aktivno se pripremati za upravljanje u kriznim situacijama, posebno usvajanjem plana djelovanja CBCG u vanrednim okolnostima;

e. analizirati uticaj makroekonomskih kretanja u zemlji i iz okruženja na Crnu Goru, posebno na finansijsku stabilnost. U zavisnosti od ocjene stanja, CBCG preduzimaće odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti, kao i preporučivati preduzimanje odgovarajućih mjera čija primjena nije u njenoj CBCG;

f. intenzivno sarađivati sa ostalim regulatorima finansijskog sistema, u domenu odgovornosti za stabilnost finansijskog sistema;

g. kontinuirano analizirati kretanje inflacije, prognozirati je i doprinositi postizanju i održavanju stabilnosti cijena;

h. pratiti i analizirati stanje u svim segmentima finansijskog sistema, radi blagovremenog utvrđivanja svih potencijalnih uzroka nestabilnosti i sposobnosti sistema da apsorbuje iste;

i. pratiti platnobilansna kretanja i, po potrebi, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, preduzimati odgovarajuće mjere;

j. radi očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, kao ključnog elementa finansijskog sektora za očuvanje finansijske stabilnosti, CBCG će:

-  jačati prudencioni nadzor i kapacitete supervizije, kontinuirano usklađivati regulatorni okvir sa regulativom EU i dalje implementirati međunarodne računovodstvene standarde i principe poslovanja u ovoj oblasti, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i jačanje sposobnosti upravljanja rizicima u bankama;
-  periodično sprovoditi stresno testiranje radi provjere izloženosti banaka rizicima i utvrđivanja potrebe za dodatnim kapitalom i dodatnim likvidnim sredstvima;
-  promovisati koncept gledanja unaprijed („forward looking“) prilikom rezervisanja i voditi politiku kontraciklične kapitalne zaštite, čime će se povećati otpornost bankarskog sektora na eksterne  šokove;
- sprovoditi politiku opreznog licenciranja odnosno davanja odobrenja novim akcionarima za ulazak u postojeći bankarski sistem, prvenstveno polazeći od zaštite interesa deponenata i povjerilaca banke;
-  intenzivirati  saradnju sa supervizorima zemalja matičnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, naročito kroz planiranje zajedničkih kontrola i razmjenu podataka i informacija u skladu sa zaključenim memorandumima o saradnji i razmjenu informacija kroz »supervizorske koledže«, sa ciljem sinhronizacije supervizorskih aktivnosti na nacionalnom i globalnom nivou;
- pratiti i implementirati unapređenja na planu međunarodnih multilateralnih dogovora i usvojenih konvencija;

k. započeti aktivnosti vezane za realizaciju »rezervne lokacije« CBCG;

l. nastaviti rad na unapređivanju procedura i proširivanju obuhvata kontrola vezanih za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i obuku zaposlenih za ove poslove.

2. U cilju davanja podrške Vladi Crne Gore u ostvarivanju ekonomske politike, a u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje ciljeva i ustavnih odgovornosti, CBCG će:

a. nastojati da svojim mjerama i instrumentima doprinosi ubrzanju privrednog rasta i razvoja, uz uslov da iste ne ugrožavaju ostvarenje finansijske stabilnosti;

b. svojim mjerama, instrumentima, izmjenama regulatornog okvira, kao i kroz saradnju sa bankama u okviru udruženja banaka, podsticati kreditnu aktivnost banaka u mjeri koja neće značiti prekomjerno preuzimanje rizika i ugrožavanje stabilnosti bankarskog sistema;

c. pratiti i analizirati makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, privredama u tranziciji i globalnoj ekonomiji i davati Vladi Crne Gore odgovarajuće preporuke;

d. izraditi novi makroekonomski model crnogorske privrede za prognoziranje makroekonomskih kretanja, kao i za analizu efikasnosti instrumenata monetarne politike;

e. redovno prikupljati, obrađivati i publikovati statističke podatke iz domena monetarne i platnobilansne statistike, kao i druge podatke za koje je proizvođač statistike CBCG, a koji predstavljaju značajne inpute za utvrđivanje ekonomske politike;

f. publikovati tematske radne studije koje će se baviti aktuelnim makroekonomskim i finansijskim problemima.

3. U cilju održavanja i unapređivanja sigurnog i efikasnog platnog prometa u zemlji, CBCG će:

a. kontinuirano  raditi  na održavanju postignutog nivoa stabilnosti i efikasnosti funkcionisanja platnog sistema CBCG za izvršavanje međubankarskih transfera sredstava, kao osnovne infrastrukture platnog sistema u Crnoj Gori  i njegovom daljem  unapređivanju;

b. povećati raspoloživosti sistema platnog prometa kroz implementaciju novih sistema za skladištenje i arhiviranje podataka i zamjenu produkcionog sistema za podršku poslovima platnog prometa u zemlji;

c. nadgledati rad platnih sistema, kako bi se obezbijedilo efikasno i sigurno obavljanje platnih transakcija;

d. stvarati pretpostavke za unapređivanje regulatornog okvira platnog prometa u zemlji u pravcu usklađivanja sa regulativom Evropske unije, sa posebnim akcentom na implementaciju Regulative br. 1781/2006 Evropske unije, u dijelu propisa kojima se reguliše platni promet u zemlji;

e. pratiti međunarodne standarde, principe i najbolju praksu savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte i dalje ih implementirati;

f. unapređivati izvršavanje poslova prinudne naplate sa računa izvršnog dužnika kod banaka, koje CBCG vrši u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršni postupak;

g. učestvovati u realizaciji projekta formiranja registra novčanih kazni i prekršajne evidencije na nivou Crne Gore.

4. U cilju daljeg unapređivanja upravljanja međunarodnim rezervama, CBCG će:

a. poštovanjem principa likvidnosti i sigurnosti, angažovati se na planu repozicioniranja postojećih finansijskih instrumentata u portfoliu i unapređivanju već usvojenih tehnika u upravljanju sredstvima i rizicima međunarodnih rezervi, a sa  ciljem ostvarivanja što boljeg odnosa prinosa i rizika;

b. permanentno pratiti situaciju na međunarodnom finansijskom tržištu, i nakon normalizacije odnosa i uslova natržištu, ponovo, ali postupno i oprezno, uspostavljati saradnju sa poslovnim bankama kod kojih će se plasirati dio raspoloživih sredstava;

c. sagledavati mogućnosti investiranja sredstava u nove finansijske instrumente, u cilju povećanja prinosa, ali polazeći prevashodno od principa likvidnosti i sigurnosti;

d. kontinuirano sagledavati potrebe za gotovim novcem i planirati optimalne količine neophodne za uredno snabdijevanje klijenata CBCG i smanjenja troškova držanja gotovog novca;

e. inovirati podzakonsku regulativu i razraditi mehanizme za sprovođenje politike upravljanja međunarodnim rezervama;

f. konstantno unapređivati postojeće i uspostavljati nove korespondentske odnose sa stranim centralnim i poslovnim bankama i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama.

5. U cilju nastavka aktivnog učešća u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno nakon dobijanja pozitivnog mišljenja Evropske komisije za sticanje statusa »kandidata« za članstvo u EU, kao i u cilju unapređivanja saradnje sa međunaronim finansijskim institucijama, centralnim bankama i drugim organizacijama, CBCG će:

a. nastaviti aktivnosti na harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti bankarskog sektora, platnog prometa, monetarne politke i statistike i ostalih oblasti iz nadležnosti CBCG;

b. pripremiti materijale koji će sadržati plan harmonizacije zakonodavstva u čijoj pripremi učestvuje CBCG, kako bi se stvorio konzistentan skup mjera na tom polju, koje će doprinijeti bržem članstvu u EU, uz najniže troškove prilagođavanja;

c. učestvovati u radnim i pregovaračkim strukturama koje su formirane radi efikasnog vođenja pregovora o članstvu u EU;

d. nastaviti aktivnosti na uspostavljanju pretpostavki za buduće nesmetano funkcionisanje CBCG u okviru ESCB-a (Evropskog sistema centralnih banaka);

e. nastaviti saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i članicama grupacije Svjetske banke, učešćem u radu ovih institucija,  razmjenom informacija i korišćenjem tehničke pomoći;

f.  unapređivati saradnju sa ostalim međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama kroz učešće u radu tijela tih međunarodnih organizacija i učešće u radu međunarodnih konferencija i seminara;

g. razvijati saradnju sa drugim centralnim bankama i stranim institucijama nadležnim za kontrolu poslovanja banaka, kroz realizaciju postignutih sporazuma i memoranduma, posebno u oblasti supervizije banaka, kao i predlaganje novih oblika saradnje;

h.  nastaviti da aktivno učestvuje putem svojih predstavnika na sastancima međunarodnih organizacija, forumima, seminarima i konferencijama posvećenim globalnoj finansijskoj stabilnosti  i oblasti centralnog bankarstva;  

i. nastaviti aktivnosti na regulisanju članstva CBCG u Banci za međunarodna poravnanja.

6. Radi daljeg profesionalnog usavršavanja i unapređivanja znanja zaposlenih, za potrebe radnih mjesta na kojima su angažovani, kao i adekvatnog motivisanja zaposlenih i afirmisanja ljudskih resursa, kao kritičnog faktora poslovnih uspjeha, CBCG će:

a. nastojati da u svakom trenutku ima kvalifikovane, obučene i visoko motivisane zaposlene sa znanjima koja odgovaraju radnom mjestu na kome rade;

b. razvijati mehanizme za bolje motivisanje zaposlenih, postizanje boljih rezultata i adekvatno nagrađivanje za postignute rezultate u radu;

c. pripremiti strategiju razvoja i planiranja kadrova, kao i raditi na uvođenju novih standarda zanimanja;

d. posvetiti posebnu pažnju usavršavanju zaposlenih sa manjim brojem godina radnog staža, kao i usavršavanju za sticanje specijalističkih znanja u domenu finansijske stabilnosti;

e. stimulisati zaposlene na stalno usavršavanje postojećih znanja, naročito praćenja savremenih trednova u oblasti monetarne politike i finansijske stabilnosti, kao i na napredovanje u karijeri.

7. U skladu sa najvišim standardima transparentnosti, CBCG će posvetiti posebnu pažnju uspostavljanju i održavanju komunikacije unutar sistema, kao i informisanju javnosti o svim aspektima poslovanja i ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti. U tom cilju, CBCG će:

a. blagovremeno, kontinuirano i pouzdano informisati  domaću i stranu javnost o poslovanju,  na način koji je razumljiv najširoj javnosti;

b. prilikom informisanja posebnu pažnju pokloniti aktivnostima, ciljevima i rezultatima svoga rada kroz saopštenja, putem veb prezentacije, izdavanjem publikacija, nastupima u medijima i na druge načine;

c. promovisati finansijsku stabilnost i podizanje nivoa ekonomskog znanja u društvu, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju centralnog bankarstva, finansijskog sistema i finansijske stabilnosti uopšte;

d. posebnu pažnju pokloniti informisanju zaposlenih.

8. CBCG će se ponašati kao društveno odgovorna institucija i prema zaposlenima i prema sredstvima kojima raspolaže i biće aktivan učesnik razvoja savremenog društva. U tom cilju, Banka će:

a.  poslovanje bazirati na univerzalnim principima zaštite ljudskih i radnih prava, očuvanja životne sredine i razvoja civilnog društva;

b. u skladu sa finansijskim mogućnostima, izdvajati dio svog prihoda radi uključivanja u humanitarne akcije i podršku razvoju kulturnih, istorijskih i drugih vrijednosti društva;

c. nastojati da afirmiše deset principa globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u svom poslovanju;

d. doprinositi jačanju civilnog društva kroz javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima;

e. preduzeti aktivnosti radi osnivanja numizmatičkog kabineta (Muzeja novca) CBCG, sa koncepcijski i tematski određenim materijalom sa područja Crne Gore, kao vrijednostima kulturno-istorijskog karaktera;

f. doprinositi razvoju obrazovnog sistema kroz učešće svojih predstavnika kao gostujućih predavača u obrazovnim institucijama, nagrađivanjem najboljih diplomiranih studenata, magistranata i doktoranata i na druge načine od zajedničkog interesa CBCG i obrazovnih institucija.

9. Ove smjernice objavljuju se na internet stranici CBCG.


SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br.  0101-4041/4-7-2010 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Podgorica, 30. novembra 2010. godine

 

GUVERNER

mr Radoje Žugić, s.r.


                                  

 

                                                                                                                              .

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore