Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Centralna banka u platnom sistemu

Platni sistem je sistem za prenos novčanih sredstava sa formalnim i standardizovanim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili poravnanje platnih transakcija između učesnika platnog sistema.

Platni sistemi treba da budu sigurni i pouzdani, odnosno da obezbjeđuju bezbjedno izvršavanje platnih transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. S obzirom na to da platni sistemi utiču na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da njihovo neadekvatno funkcionisanje može da ugrozi stabilnost cjelokupnog finansijskog sistema,  stoga Zakonom o platnom prometu daju se neophodna ovlašćenja Centralnoj banci da obezbijedi sigurno i efikasno funkcionisanje platnih sistema.

Svjesna značaja kojeg platni sistem ima, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu:  Centralna banka) je već od osnivanja, 2001. godine, pokrenula njegovu reformu. Na samom početku rada na reformi, izrađena je sveobuhvatna strategija razvoja platnog sistema u Crnoj Gori. Reforma je, imajući u vidu vrlo specifičan i funkcionalno kompleksan platni sistem koji je naslijeđen od bivše SFRJ i SRJ, sprovedena fazno sa sljedećim prioritetima:

  • Demonopolizacija poslova u platnom prometu u smislu da poslovne banke svojim klijentima ubuduće pružaju sve usluge u platnom prometu;
  • Izgradnja potpuno novog, modernog platnog sistema uz maksimalno uvažavanje svih relevantnih međunarodnih preporuka i bankarskih standarda kao i specifičnih potreba u zemlji.

Sve ove aktivnosti sprovedene su u koordinaciji sa poslovnim bankama, državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim subjektima, i uz intenzivnu konsultantsku pomoć pojedinih međunarodnih organizacija i centralnih banaka zemalja iz okruženja.

Hronologija aktivnosti na izgradnji novog platnog sistema:

  • Strategija razvoja platnog sistema u Crnoj Gori donesena u četvrtom kvartalu 2003. godine; 
  • Međunarodni tender za nabavku IT rješenja za novi međubankarski platni sistem (MPS) raspisan u posljednjem kvartalu 2003. godine; 
  • Izvršena nabavka IT rješenja za novi MPS u julu 2004. godine; 
  • Testiranje sistema u interakciji sa bankama otpočelo u oktobru 2004. godine; 
  • Regulatorni okvir donesen u decembru 2004. godine; 
  • Finalno testiranje obavljeno u decembru 2004. godine; 
  • Novi platni sistem počeo u januaru 2005. godine

Tokom protekle decenije učinjen je snažan korak ka jačanju Platnog sistema Centralne banke kroz promociju i afirmaciju međunarodnih standarda, preporuka i najboljih dostignuća iz prakse kao poželjnog okvira po pitanju dizajna i funkcionisanja platnih sistema.

Zakonom o platnom prometu uređuje se osnivanje i rad platnih sistema, konačnost poravnanja u platnim sistemima, kontrola i nadgledanje platnih sistema, dok se Pravilima rada Platnog sistema Centralne banke uređuju standardizovani postupci i zajednička pravila za obradu, obračun i/ili poravnanje platnih učesnika Platnog sistema Centralne banke.

Bitno je napomenuti da ne postoje zakonska ograničenja da se platni  sistemi mogu organizovati i od strane drugih subjekata osim Centralne banke. U tom slučaju, Centralna banka daje dozvolu za rad platnog sistema i vrši njegovo nadgledanje.


 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore