Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Platni promet

Siguran i efikasan platni promet  je neophodan za dobro funkcionisanje finansijskog sistema.

Za efikasan platni promet u Crnoj Gori, shodno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, odgovorna je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka). U skladu sa zakonom, Centralna banka je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Crnoj Gori. 

Centralna banka svojim politikama svake godine određuje da je siguran, efikasan i efektivan platni promet važan segment finansijske stabilnosti, koji je neophodno stalno unaprjeđivati kroz implementaciju međunarodnih standarda, principa i najboljih praksi funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte.
  
Reformom u oblasti platnog prometa iz 2005. godine, platni promet u zemlji prenesen je iz bivšeg Zavoda za obračun i plaćanja u banke, čime su stvoreni preduslovi za razvoj platnog prometa u skladu sa savremenim standardima platnog prometa u svijetu. U poslednjih nekoliko godina napravljeni su značajni koraci u razvoju platnog prometa.

Zakonom o platnom prometu izvršeno je usklađivanje sa Direktivom 2007/64/EZ o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (tzv. PSD), Direktivom 2009/110/EZ o osnivanju, poslovanju i prudencionoj kontroli poslovanja institucija za elektronski novac i Direktivom 98/26/EZ o konačnosti poravnanja u platnim sistemima i Direktivom 2009/44/EZ kojim se mijenja ova direktiva.

Zakonom o platnom prometu uređuje se platni promet, i to platne usluge, transparentnost uslova i obaveze informisanja pri pružanju platnih usluga, prava i obaveze pružaoca i korisnika platnih usluga, rad i kontrolu nad platnim institucijama i institucijama za elektronski novac, rad i kontrolu nad  platnim sistemima, prekogranične platne transakcije.

U skladu sa odredbama Zakona o platnom prometu Centralna banka donosi podzakonske propise.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore