Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Twinning projekat

Twinning projekat – realizovane aktivnosti tokom prvih osam mjeseci

Tokom prvih osam mjeseci Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”, u izvještajnom periodu od aprila do novembra 2018. godine, u okviru bankarske komponente je uspješno realizovano sedam ekspertskih misija. Šest misija se odnosilo na izradu novog Zakona o kreditnim institucijama. Zahvaljujući intenzivnoj saradnji eksperata iz Hrvatske narodne banke i Centralne banke Crne Gore, pripremljena je radna verzija nacrta Zakona kao i dio pratećih podzakonskih akata, sa ciljem usaglašavanja sa regulativom Unije (Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) 575/2013).

Takođe, u navedenom periodu je započeta saradnja sa Holandskom narodnom bankom u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te je tim povodom realizovana jedna ekspertska misija. U fokusu je bila izrada akta o sprovođenju kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod banaka primjenom pristupa zasnovanog na riziku.


Održana konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”


NAJAVA: Ceremonija otvaranja twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga”


Twinning projekat – „Podrška regulaciji finansijskih usluga“

Centralna banka Crne Gore sa ostalim regulatorima finansijskog tržišta u Crnoj Gori (Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja) učestvovaće u realizaciji twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ koji se finansira iz IPA fonda za 2014. godinu.

Cilj projekta je dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta.

Projekat se sastoji iz tri komponente:

  • A. Bankarski sektor – usklađivanje pravnog okvira sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta CBCG,
  • B. Tržište osiguranja – harmonizacija zakonodavstva u oblasti tržišta osiguranja i jačanje kapaciteta Agencije za nadzor osiguranja,
  • C. Tržište kapitala – usklađivanje regulative iz oblasti tržišta kapitala sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta Komisije za tržište kapitala.

Realizacija ovog projekta će trajati 24 mjeseca, u saradnji sa twinning partnerima – Bankom Njemačke, Hrvatskom narodnom bankom, Bankom Holandije, Njemačkom saveznom agencijom za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Twinning project “Support to Regulation of Financial Services”


Twinning projekat 2009-2011.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore