Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

CBCG u procesu evropskih integracija

Strategija Centralne banke Crne Gore u procesu evropskih integracija odnosi se na usaglašavanje  propisa sa pravom EU (Acquise Communitare), stvaranje preduslova za ispunjenje Mastrihtskih kriterijuma, usaglašavanje metodologije praćenja i publikovanja statističkih podataka sa standardima EU, unaprijeđenje i razvijanje saradnje sa institucijama EU.

Evropska Unija je u junu 2006. godine odlučila da sa Crnom Gorom uspostavi odnose kao sa suverenom i nezavisnom državom, neposredno nakon obnavljanja crnogorske nezavisnosti na referendumu 21. maja 2006.

Već u oktobru 2007. potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, kao i  Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima. Privremeni sporazum je stupio na snagu u januaru 2008, a Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u maju 2010. nakon što su ga  ratifikovali parlamenti svih zemalja članica EU. Crna Gora je 17. decembra 2010. godine dobila status kandidata i ušla u novu i zahtjevniju fazu evropskih integracija.

Pristupanje EU zahtjeva aktivnu ulogu svih segmenata društva - Vlade, Skupštine, državnih institucija i nevladinih organizacija, koje svojim zajedničkim djelovanjem treba da doprinesu što bržem ispunjenju kriterijuma za članstvo u EU.

U ovom procesu značajnu ulogu ima i Centralna banka Crne Gore, koja se ogleda u:

  • Učešću u radnim i pregovaračkim strukturama koje su formirane u cilju efikasnog vođenja pregovora o članstvu u EU;
  • Učešću u pripremi dokumenata i izvještaja za potrebe procesa evropskih integracija;
  • Postepenom usaglašavanju pravne regulative iz nadležnosti CBCG sa acquise communitareom;
  • Postepenom prilagođavanju institucionalne strukture zahtjevima Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB);
  • Pripemi projekata koji se finasiraju iz fondova EU, a vezani su za nadležnosti CBCG;
  • Održavanju stabilnog makroekonomskog okruženja koje podstiče konkurentnost privrede i privredni rast;
  • Uspostavljanju i unaprijeđivanju saradnje sa institucijama EU.

Od početka procesa evropskih integracija u Crnoj Gori CBCG pruža svoj puni doprinos tom procesu kroz učešće u pregovorima, realizaciju saradnje sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori i institucijama EU, te kroz učešće u pripremi strateških dokumenata i izvještaja koji se dostavljaju EU.

Tokom pregovora Crne Gore za dobijanje statusa „potencijalnog kandidata” predstavnici CBCG bili su neposredno uključeni u rad „Unaprijeđenog stalnog dijaloga“, foruma putem kog predstavnici nadležnih organa održavaju redovne sastanke sa predstavnicima EU. CBCG je učestvovala i u pripremi Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, Izvještaja o napretku, Nacionalnog programa za integracije, te Izvještaja o pregledu realizovanih obaveza iz SSP – a. CBCG sada učestvuje u radu pet radnih grupa za pregovaračka poglavlja Ekonomska i monetarna politika, Finansijske usluge, Statistika, Slobodno kretanje kapitala i Finansijska kontrola.

U kontinuitetu se prati i regulativa EU, te stepen usaglašenosti crnogorskih sa pravnim propisima EU, a sve u cilju pripreme i preduzimanja svih neophodnih aktivnosti za postizanje što višeg stepena usaglašenosti sa evropskim propisima i najboljom praksom u periodu koji slijedi. Konstantno se unaprjeđuju saradnja i intezivira komunikacija sa institucijama EU, posebno Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore