Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

O nama

Centralna banka CG je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore.

Osnovana je Zakonom o Centralnoj banci, novembra 2000. godine, a sa radom je otpočela 15. marta 2001. godine, što je čini jednom od najmlađih centralnih banaka u svijetu.

Ustavom Crne Gore definisana je kao “samostalna organizacija, odgovorna za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema”.

U ispunjavanju odgovornosti dodijeljenih Ustavom Banka, između ostalog: vrši superviziju bankarskog sistema; obavlja i kontoliše međubankarski platni promet u zemlji i prema inostranstvu; djeluje kao fiskalni agent, bankar i savjetnik države i vrši redovne makroekonomske analize dajući preporuke Vladi za ekonomske politike.

Crnogorska ekonomija je dolarizovana (eurizovana), budući da se monetarni sistem Crne Gore zasniva na euru, kao zvaničnom sredstvu plaćanja, od kraja marta 2002. godine. Crna Gora je prihvatila režim dolarizacije 2. novembra 1999. godine kada je uveden dvovalutni sistem sa njemačkom markom i dinarom. Od janura 2001. godine isključivo sredstvo plaćanja je bila njemačka marka do uvodjenja eura u martu 2002. godine.

Jedan od strateških ciljeva CBCG je priključenje Eurosistemu, čime bi Crna Gora i zvanično postala dio Ekonomske i monetarne unije.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore