Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Obavezna rezerva

Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18  Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list CG“ br.40/10, 46/10 i 06/13), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl.list CG“ br.73/15 i 33/16) i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl.list CG“ br.15/17) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 7,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5%. Odluka se primjenjuje počev od 1. aprila 2017.godine, a prvo izvještavanje u skladu sa ovom odlukom banke su dužne da vrše počevši od 18. aprila 2017.godine.

Banke obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca.

Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu,  po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. oktobar 2017. godine iznosi 229,6 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 50,6% i na računima Centralne banke u inostranstvu 49,4%.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u septembru mjesecu 2017.godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 3.106,8 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 60,6%, a na oročene depozite 39,4%.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore