Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Trezor

U TREZORU obavljaju se poslovi: planiranja potreba i obezbjeđivanja opticajnih novčanica i kovanog novca; snabdijevanja banaka i drugih klijenata Centralne banke gotovim novcem; ekspertize sredstava plaćanja i sprječavanja ubacivanja lažnog novca u opticaj; zamjene oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca; otkupa valuta Euro-zone; obrade zahtjeva i priprema mišljenja za odlučivanje po zahtjevima za reprodukciju novčanica i kovanog novca; prometa prigodnog kovanog novca; isplate stare devizne štednje; snabdijevanja banaka mjeničnim blanketima; učešća u pripremi akata iz djelokruga Trezora.

Jedinice u sastavu Trezora su: Odjeljenje za planiranje potreba za gotovim novcem, Odjeljenje za snabdijevanje gotovim novcem i Odjeljenje za ekspertizu novca.

1. U Odjeljenju za planiranje potreba za gotovim novcem obavljaju se poslovi: praćenje i analize tokova gotovog novca; procjene količina i strukture novčanica i kovanog novca za snabdijevanje banaka i drugih klijenata Centralne banke; planiranja potrebnih sredstava za određeni vremenski period; ispostavljanja zahtjeva za unošenje, odnosno predloga za iznošenje gotovog novca u korespondentsku banku u inostranstvu; izrade izvještaja, informacija i analiza.

2. U Odjeljenju za snabdijevanje gotovim novcem obavljaju se poslovi: snabdijevanja potrebnim količinama i strukturom opticajnih novčanica i kovanog novca; prijema zahtjeva za isplatu gotovog novca, obrade i evidentiranja isplatno-uplatnih naloga; isplate i prijema gotovog novca; brojanja, prerade i pripreme gotovog novca za distribuciju; iniciranja transporta novca; zamjene oštećenih novčanica i  kovanog novca; otkupa valuta Euro-zone; isplate stare devizne štednje; evidentiranja isplata i izvještavanja o isplati stare devizne štednje; saradnje sa predstavnicima Ministarstva finansija i Centralne depozitarne agencije zaduženim za poslove stare devizne štednje, snabdijevanja banaka mjeničnim blanketima; čuvanja vrijednosti.

3. U Odjeljenju za ekspertizu novca obavljaju se poslovi: ekspertize sredstava plaćanja; vođenje kataloga otkrivenih falsifikata novca; prijema, obrade zahtjeva i pripreme mišljenja za odlučivanje po zahtjevima za reprodukciju i dizajniranje predmeta koji svojim izgledom liče na novčanice, kovani novac ili druga sredstva plaćanja koja su u opticaju u Crnoj Gori; evidentiranja količina, prodaja i poklona prigodnog kovanog novca i utvrđivanja stanja zaliha tog novca; praćenja kretanja cijena plemenitih metala na Svjetskoj berzi i iniciranje korekcija cijena prigodnog kovanog novca u Centralnoj banci; obezbijeđivanja ostvarivanja funkcija koje imaju nacionalni centri za borbu protiv falsifikata (NCF, NAC i CNAC).

Radom Trezora rukovodi direktor.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore