Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Sektor za kontrolu

U SEKTORU ZA KONTROLU se obavljaju poslovi: izdavanja i oduzimanja dozvola za rad banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija i kreditnih unija; izdavanja i oduzimanja odobrenja za rad filijala stranih banaka i lica koja se bave kreditno garantnim poslovima, kao i izdavanje i oduzimanje drugih odobrenja; neposredne i posredne kontrole banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija, kreditnih unija, filijala stranih banaka i lica koja se bave kreditno garantnim poslovima (u daljem tekstu: banka); predlaganja i praćenja sporovođenja izrečenih mjera prema bankama; pripreme zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliše rad banaka; stresnog testiranja i analize bankarskog sistema u cjelini; ostvarivanja saradnje sa drugim regulatorima i supervizorima; pripreme zahtjeva u vezi sa prekršajima iz djelokruga Sektora; drugi poslovi za ostvarivanje kontrolne funkcije Centralne banke.
 
Jedinice u sastavu Sektora za kontrolu su: Direkcija za analizu sistema i razvoj kontrole i Direkcija za analizu i kontrolu.

1. Direkcija za analizu sistema i razvoj kontrole, u kojoj su:

1.1. Odjeljenje za analizu sistema
1.2. Odjeljenje za prudencionu regulativu i razvoj
1.3. Odjeljenje za licenciranje, odobrenja i mjere

2. Direkcija za analizu i kontrolu, u kojoj su:

2.1. Odjeljenje za portfolio menadžment
2.2. Odjeljenje za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom
2.3. Odjeljenje za ocjenu upravljanja finansijskim rizicima
2.4. Odjeljenje za ocjenu upravljanja operativnim rizikom i IT
2.5. Odjeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja sa propisima
2.6. Odjeljenje za registar kreditnih zaduženja

1. U DIREKCIJI ZA ANALIZU SISTEMA I RAZVOJ KONTROLE se obavljaju poslovi: analize bankarskog sistema, stresno testiranje banaka i testiranje efekata promjena u supervizorskim strategijama i promjena u regulativi; pripreme zakona i podzakonskih akata kojima se reguliše poslovanje banaka; pripreme instrukcija za jedinstvenu primjenu regulative iz oblasti poslovanja banaka; obrade zahtjeva za izdavanje dozvola, odobrenja i saglasnosti i pripreme akata kojima se odlučije o zahtjevima; pripreme pojedinačnih upravnih akata kojim se izdaju nalozi za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju, utvrđenih u postupku kontrole; pripreme akata o otvaranju stečajnog ili likvidacionog postupka.

Jedinice u sastavu Direkcije za analizu sistema i razvoj kontrole su:

1.1. Odjeljenje za analizu sistema gdje se obavljaju poslovi: prikupljanja informacija o poslovanju banaka, analiziraju finansijski pokazatelji i ključni trendovi u bankarskom sistemu; sprovođenja i razvijanja stresnih testiranja banaka; testiranja efekata izmjena regulative i strategija prema bankama; komunikacije sa bankama; iniciranja promjena u sadržini izvještaja koji se kreiraju iz baze podataka; iniciranja donošenja instrukcija za jedinstvenu primjenu propisa; učešća u donošenju i praćenju izvršenja mjera iz djelokruga Odjeljenja.

1.2. Odjeljenje za prudencionu regulativu i razvoj gdje se obavljaju poslovi: pripreme ili učešća u pripremi zakonskih i podzakonskih akata; praćenja usaglašenosti zakonske i podzakonske regulative iz oblasti poslovanja banaka sa regulativom EU i međunarodno prihvaćenim standardima i iniciranja izmjena postojeće regulative; davanja mišljenja koja se odnose na primjenu regulative iz oblasti poslovanja banaka.

1.3. Odjeljenje za licenciranje, odobrenja i mjere gdje se obavljaju poslovi: primanja i obrade zahtjeva i priprema akata kojima se odlučuje o izdavanju dozvola, odnosno odobrenja za rad; primanja i obrade zahtjeva za izdavanje ostalih odobrenja i pripremanje akata kojima se odlučuje o podnijetim zahtjevima; vođenja registra lica kojima je Centralna banka izdala dozvolu, odnosno odobrenje za rad; pripremanja akata kojima se izriču mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju; učešća u pripremi odgovora na tužbe kojima se pokreću upravni sporovi protiv rješenja Centralne banke; pripremanja akata za otvaranje i zaključenje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije; učešća u izradi sporazuma o saradnji (MOU) iz djelokruga Sektora.

2. U DIREKCIJI ZA ANALIZU I KONTROLU se obavljaju poslovi: kontrole poslovanja banaka i pripreme izvještaja o izvršenoj kontroli; utvrđivanja supervizorske strategije prema bankama; predlaganja mjera; izrade analitičkih materijala o stanju bankarskog sistema.
Jedinice u sastavu Direkcije za analizu i kontrolu su:

2.1. Odjeljenje za portfolio menadžment gdje se obavljaju poslovi: planiranja, koordinisanja i sprovođenja procesa posredne i neposredne kontrole banaka; iniciranja supervizorskih aktivnosti; predlaganja i praćenja sprovođenja izrečenih mjera; ocjene rizičnog profila banaka i predlaganje strategije kontrole prema bankama; predlaganja aktivnosti za unaprijeđenje procesa kontrole i supervizorskih tehnika; učešća u izradi regulative koja se odnosi na ostvarivanje kontrolne funkcije Centralne banke.

2.2. Odjeljenje za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom gdje se obavljaju poslovi: ocjene upravljanja kreditnim rizikom u bankama, posrednom i neposrednom kontrolom; iniciranja neposredne kontrole banaka radi ocjene sposobnosti upravljanja kreditnim rizikom; razvijanja metodologija za kontrolu upravljanja kreditnim rizikom i unaprijeđivanja procesa kontrole kreditnog rizika; učešća u izradi regulative koja se odnosi na upravljanje kreditnim rizikom; učešća u postupku predlaganja i praćenja sprovođenja izrečenih mjera.

2.3. Odjeljenje za ocjenu upravljanja finansijskim rizicima gdje se obavljaju poslovi: ocjene upravljanja finansijskim rizicima u bankama, posrednom i neposrednom kontrolom; iniciranja neposredne kontrole banaka radi ocjene sposobnosti upravljanja finansijskim rizicima; razvijanja metodologija za kontrolu upravljanja finansijskim rizicima i unapređivanja procesa kontrole finansijskih rizika; učešća u izradi regulative koja se odnosi na upravljanje finansijskim rizicima; učešća u postupku predlaganja i praćenja sprovođenja izrečenih mjera.

2.4. Odjeljenje za ocjenu upravljanja operativnim rizikom i IT gdje se obavljaju poslovi: ocjene upravljanja operativnim rizikom i IT u bankama, posrednom i neposrednom kontrolom; iniciranja neposredne kontrole banaka radi ocjene sposobnosti upravljanja operativnim rizikom i IT; razvijanja metodologija za kontrolu upravljanja operativnim rizikom i IT i unapređivanja procesa kontrole; učešća u izradi regulative koja se odnosi na upravljanje operativnim rizikom i IT; učešća u postupku predlaganja i praćenja sprovođenja izrečenih mjera.

2.5. Odjeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja sa propisima gdje se obavljaju poslovi: ocjena usklađenosti banke sa propisima kojima se uređuje poslovanje banaka, uključujući i sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma; ocjene usklađenosti internih akata sa propisima i njihova primjena; iniciranja neposredne kontrole usklađenosti poslovanja sa propisima; ostvarivanja saradnje sa organom uprave nadležnim za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i drugim institucijama u cilju sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala; učešća u izradi regulative; učešća u postupku predlaganja i praćenja sprovođenja izrečenih mjera.

2.6. Odjeljenje za registar kreditnih zaduženja gdje se obavljaju poslovi: vođenja registra kreditnih zaduženja pojedinih lica prema bankama; vođenja drugih podataka i informacija potrebnih za sagledavanje ukupnog zaduženja pojedinih lica koje Centralna banka pribavi u skladu sa posebnim ugovorima; unaprijeđivanja sistema izvještavanja i obrade podataka koji su raspoloživi iz baze podataka.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore