Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
10.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 11.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Twinning projekat 2009-2011

Centralna banka Crne Gore sa ostalim regulatorima finansijskog tržišta u Crnoj Gori (Komisija za hartije od vrijednosti i Agencija za nadzor osiguranja) učestvuje u realizaciji twinning projekta „Jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori“ koji se finansira iz IPA fonda za 2008. godinu.

Cilj projekta je jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta regulatora finansijskog sektora u Crnoj Gori, kao i usklađivanje propisa sa pravom i standardima EU.

Realizacija ovog projekta u saradnji sa twinning partnerima  - Bugarskom narodnom bankom i Bankom Holandije - započeta je 30. novembra 2009. godine i traje osamnaest mjeseci.

Projekat se sastoji iz četiri komponente:

 1. Pružanje podrške CBCG u jačanju supervizorskih kapaciteta i oblasti finanijske stabilnosti

 2. Pružanje podrške Komisiji za hartije od vrijednosti

 3. Pružanje podrške Agenicji za nadzor osiguranja.

 4. Pružanje podrške u sprječavanju pranja novca, finansiranja terorizma i ostalih oblika finansijskog kriminala. Ovu komponentu sprovode svi partneri u twinningu (CBCG, ANO, KHOV) sa Centralnom bankom Holandije kao vođom komponente i uz pomoć ostalih institucija u državi uključenih u proces sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Dosadašnja realizacija projekta doprinijela je razvijanju novih procedura za dalje usklađivanje pravnih propisa sa regulativom EU i najboljom međunarodnom praksom, inteziviranju saradnje između supervizora finansijskog sistema u Crnoj Gori, pripremi pravnih propisa kojima se postiže viši nivo usklađenosti sa propisima EU i jačanju administrativnih kapaciteta

 

Podgorica, 23. Novembar 2011. godine

Uspješno završen twining projekat MN 08 IB FI 01 Narodne banke Bugarske i regulatornih supervizorskih nadležnih organa Crne Gore

Narodna banka Bugarske (BNB) i crnogorski finansijski regulatori:  Centralna banka Crne Gore (CBCG), Komisija za hartije od vrijednosti, Agencija za nadzor osiguranja i Ministarstvo finansija danas su uspješno okončali dvogodišnji twining projekat MN 08 IB FI 01 “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”. Projekat je započet 30. novembra 2009. godine, a finansiran je od strane Evropske unije (EU) kroz “Instrument za pretpristupnu pomoć” sa budžetom u iznosu od 1,199.966.94 eura. Projekat je sprovodila BNB u konzorcijumu sa Bankom Holandije i bugarskom  Komisijom za finansijsku superviziju.

Projekat je doprinio harmonizaciji crnogorskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti kontrole banaka, hartija od vrijednosti, penzija, investicija, tržišta osiguranja, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i jačanja finansijske stabilnosti, saradnje institucija zemlje korisnice i jačanja njenih administrativnih kapaciteta. Rezultati projekta predstavljaju značajan korak u pripremi zemlje za proces pregovora za pristupanje EU.

Glavni postignuti rezultati su sljedeći:

 • Pripremljeno je 8 novih zakona – 3 zakona su usvojena u Parlamentu – Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost, Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i Zakon o investicionim fondovima.
 • Pripremljeni su: Akcioni plan za implementaciju Bazela II, nova Odluka o adekvatnosti kapitala, okvir za sprovođenje zahtjeva  Pilara 2 iz Bazel II Sporazuma o kapitalu banaka i odgovarajućih smjernica, priručnika i izvještajnih obrazaca. Ovo će omogućiti da CBCG planira svoje aktivnosti u narednih nekoliko godina i da odredi svoje prioritete. 
 • Formiran je Savjet za finansijsku stabilnost i pripremljeni su akcioni planovi za upravljanje kriznim situacijama.
 • Pripremljene su Smjernice za prenošenje svih glavnih direktiva u oblasti hartija od vrijednosti i penzija, kao i 9 operativnih priručnika i metodoloških uputstava, a većina njih je već sprovedena, a održane su i 24 različite obuke uključujući i dvije međunarodne konferencije
 • Pripremljene su smjernice iz oblasti supervizije osiguranja, o sprovođenju samoprocjene osnovnih principa Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja (IAIS), kao i izvještaj o samoprocjeni osnovnih principa IAIS-a, planovi aktivnosti za posredne i neposredne kontrole, Izvještaj o procjeni, Master plan (Mapa puta) sa neophodnim zaključcima o mogućim načinima prenošenja i primjene  Direktive Solventnost II u Crnoj Gori i gap analiza nekih poglavlja Direktive Solventnost II.
 • Pripremljeni su priručnici za kontrolu SPN/FT, programi kontrole, Memorandum o saradnji između institucija zemlje korisnice u vezi sa sprječavanjm pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Povećana je informisanost javnosti – Strategija za zaštitu informisanosti potrošača je u fazi sprovođenja, štampane su i distribuirane informativne brošure o SPN/FT za javnost i finansijske institucije, formiran je informativni centar Komisije za hartije od vrijednosti, održan je informativni seminar za novinare i seminar za nadležne organe za sprovođenje zakona o SPN/FT.

Brošura - link


Sprječavanje pranja novca i finanasiranja terorizma

Četvrta komponenta twinninga je pružanje podrške u sprječavanju pranja novca, finansiranja terorizma i ostalih oblika finansijskog kriminala. Ovu komponentu sprovode svi partneri u twinningu (CBCG, ANO, KHOV) sa Centralnom bankom Holandije kao vođom komponente i uz pomoć ostalih institucija u državi uključenih u proces sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Brošura za javnost

Brošura za finansijske institucije


Podgorica, 30.05.2011. godine

Twinning projekat - sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

U Podgorici je danas održan komunikacioni seminar o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao posljednja aktivnost u sklopu četvrte komponente twinning projekta. Na seminaru su prezentovane aktivnosti, kao i rezultati projekta.

Projekat i njegove rezultate su predstavili Aneta Neševa i Kalinka Dimitrova iz Bugarske narodne banke, te Robert Mulenbruk iz Centralne banke Holandije.

Prezentacija Anete Neševe, BNB

Prezentacija Kalinke Dimitrove, BNB

Prezentacija Roberta Mulenbruka, CBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore