Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Propisi


Zakoni

- Zakon o Centralnoj banci Crne Gore
("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17)

- Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost
("Službeni list Crne Gore", br. 44/10)

- Zakon o bankama
(˝Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10, 40/11, 73/17)

- Zakon o stečaju i likvidaciji banaka
("Sl. list RCG", br. 47/01, "Sl. list Crne Gore", br. 62/08, 44/10)

- Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama
(˝Sl. list Crne Gore", br. 20/15, 37/17, 43/18)

- Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR
(˝Sl. list Crne Gore", br. 46/15, 59/16)

- Zakon o potrošačkim kreditima
("Sl. list Crne Gore" br. 35/13, 73/17)

- Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i
kreditno-garantnim poslovima

("Službeni list Crne Gore", br. 73/17)

- Zakon o zaštiti depozita
("Sl. list Crne Gore", br. 44/10, 40/11 i 47/15)

- Zakon o Investiciono – razvojnom fondu Crne Gore
("Sl. list Crne Gore", br. 88/09, 40/10, 80/17)

- Zakon o platnom prometu
(˝Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)

- Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom
("Sl. list RCG", br. 45/05 i "Sl. list Crne Gore", br. 62/08, 40/11, 62/13 i 70/17)

- Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
("Službeni list Crne Gore", br. 33/14, 44/18)

- Zakon o visini stope zatezne kamate
("Sl. list Crne Gore", br. 83/09)

- Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
("Sl. list Crne Gore", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17, 76/17)

- Zakon o mjenici
("Sl. list RCG", br. 45/05)

- Zakon o privrednim društvima
("Sl. list RCG", br. 06/02  i "Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11)

- Zakon o preuzimanju akcionarskih društava
("Sl. list Crne Gore", br. 18/11 i 52/16)

- Zakon o računovodstvu
("Sl. list Crne Gore", br. 52/16)

- Zakon o reviziji
("Sl. list Crne Gore", br. 01/17)

- Zakon o tržištu kapitala
("Sl. list Crne Gore", br. 01/18)

- Zakon o investicionim fondovima
("Sl. list Crne Gore", br. 54/11 i 13/18)

- Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana
("Sl. list RCG", br. 55/03, 11/04 i „Sl. list Crne Gore“ br. 73/10)

 


Podzakonski akti

Monetarni instrumenti

- Odluka o operacijama na otvorenom tržištu
("Sl. list Crne Gore" br. 15/11)

- Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću
("Sl. list Crne Gore" br. 82/17)


- Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore
("Sl. list Crne Gore" br. 88/17) 

 


Podzakonski akti

Upravljanje međunarodnim rezervama

- Odluka o upravljanju međunarodnim rezervama
("Sl. list Crne Gore" br. 19/11 i br. 88/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst

 


Podzakonski akti

Kontrola banaka

- Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 57/08 i br. 80/10) - Neslužbeni prečišćeni tekst
- Prilozi uz odluku


- Odluka o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke
("Sl. list Crne Gore", br. 80/10)


- Odluka o adekvatnosti kapitala banaka
(„Sl.list Crne Gore”, br. 38/11, 55/12 i 82/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o minimalnim standardima poslovanja banke sa licima povezanim sa bankom
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
(„Sl.list Crne Gore”, br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 i br. 82/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka
("Sl.list Crne Gore", br. 15/12)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicima u banci
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u  bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 24/09)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom kamatne stope koji ne proizilazi iz trgovačkih aktivnosti banke
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


- Odluka o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08 i 51/13) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva
("Sl.list Crne Gore", br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15 i 82/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl.list Crne Gore”, br. 64/12, 83/17, 24/18 i 39/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst

Prilozi uz odluku


- Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka
("Sl.list Crne Gore", br. 2/12)


- Odluka o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka
("Sl.list Crne Gore", br. 15/12, 18/13, 24/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o metodima  za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja bankarske grupe
("Sl.list Crne Gore", br. 24/09)


- Odluka o Kontnom okviru za banke 
("Sl.list Crne Gore", br. 82/17)

- Prilog uz Odluku- Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrjednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu
(“Sl. list Crne Gore”, br. 61/12)


- Odluka o osnovama sistema interne kontrole u bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)

- Odluka o internoj reviziji u bankama
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


- Odluka o bankarskom ombudsmanu
("Sl.list Crne Gore", br. 15/09 i  2/12) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o sadržaju i načinu vođenja registara banaka, filijala stranih banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija, kreditnih unija i predstavništava stranih banaka
("Sl.list Crne Gore", br. 60/08)


Odluka o kreditnom registru
(„Sl.list Crne Gore”, br. 39/18)


Smjernice za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma


Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane banaka i finansijskih institucija i o nadzoru nad primjenom tih mjera 


Odluka o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR
("Sl.list Crne Gore", br. 49/15 i 63/16) - Neslužbeni prečišćeni tekst)


Kontrola pružalaca finansijskih usluga

- Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz zakona kojim se uređuje finansijski lizing, faktoring, otkup potraživanja, mikrokreditiranje i kreditno-garantni poslovi
(,,Sl.list Crne Gore“, br. 24/18)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju pružalaca finansijskih usluga
(,,Sl.list Crne Gore“, br. 24/18)


- Odluka o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(,,Sl.list Crne Gore“, br. 24/18)

Prilog uz odluku


- Odluka o načinu izračunavanja koeficijenta adekvatnosti kapitala Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 79/18) – primjenjivaće se od 01. 04. 2019. god.

- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 79/18) – primjenjivaće se od 01. 04. 2019. god.


Zaštita korisnika potrošačkih kredita

- Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite
("Sl. list Crne Gore" br. 51/13 i 52/14) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o evidenciji kreditnih posrednika koju vodi Centralna banka Crne Gore
("Sl. list Crne Gore" br. 51/13) 

- Odluka o sadržaju obrasca  za informisanje potrošača o potrošačkim kreditima
("Sl. list Crne Gore" br. 51/13) 

 


Podzakonski akti

Finansijska stabilnost

- Odluka o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti
("Sl. list Crne Gore", br. 16/18)

 


Podzakonski akti

Platni promet i platni sistemi

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14, 24/16 i 14/17) – Neslužbeni prečišćeni tekst


Odluka o sadržini Centralnog registra transakcionih računa
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14, 32/15) – Neslužbeni prečišćeni tekst


Odluka o osnovnim elementima naloga za plaćanje za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija preko transakcionih računa
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o sopstvenim sredstvima platnih institucija
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o minimalnoj vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o nadgledanju rada platnih sistema
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)


Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu
(“Sl.list Crne Gore”, br. 82/17) 

Prilozi uz Odluku


Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore
(“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14 i 57/14) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o kliringu međunarodnih plaćanja
("Sl. list Crne Gore" br. 20/08)

- Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
("Sl. list Crne Gore" br. 27/11)

- Odluka o jedinstvenom mjeničnom blanketu
("Sl.list RCG", br. 81/05)

- Prilog 1: Instrukcija za popunjavanje mjenice


- Odluka o puštanju u opticaj, prodajnoj cijeni i povlačenju iz opticaja jedinstvenih mjeničnih blanketa
("Sl.list RCG", br. 01/06)

 


Podzakonski akti

Prinudna naplata

- Odluka o prestanku važenja Odluke o sprovođenju prinudne naplate sa računa izvršnog dužnika
(„Sl.list Crne Gore” br. 15/12)


- Uputstvo o bližem načinu sprovođenja izvršenja na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika
(„Sl.list Crne Gore” br. 16/12)


- Odluka o utvrđivanju elektronskih poruka za sprovođenje prinudne naplate


- Primjer zahtjeva za izvršenje po mjenici

 


Podzakonski akti

Platni bilans

- Odluka o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima
("Sl. list Crne Gore" br. 8/17)
          -
Obrazac DI-1
          - Obrazac DI-2
          - Obrazac KZ-1
          - Obrazac KO-1
          - Obrazac RN-1
          - Uputstvo za popunjavanje obrazaca
          - KORISNIČKO UPUTSTVO


- Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja
("Sl. list Crne Gore" br. 38/10)


- Odluka o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe izrade statistike platnog bilansa
(“Sl. list Crne Gore”, br. 61/12, 24/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst

 


Podzakonski akti

Obezbjeđivanje i zaštita novčanica i kovanog novca

- Odluka o snabdijevanju novčanicama i kovanim novcem
("Sl. list Crne Gore" br. 19/11)

  • Prilog 1 (Zahtjev za isplatu gotovog novca iz Trezora Centralne banke Crne Gore)
  • Prilog 2 (Nalog - specifikacija za isplatu gotovog novca)
  • Prilog 3 (Nalog - specifikacija za uplatu gotovog novca)


- Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca
("Sl. list Crne Gore" br. 35/11 i 61/18) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja
("Sl. list Crne Gore" br. 35/11 i 61/18) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura
("Sl. list Crne Gore" br. 44/14 i 61/18) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o reprodukciji novčanica
("Sl. list Crne Gore" br. 61/18)

 


Podzakonski akti

Izdavanje prigodnog kovanog novca

- Odluka o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
("Sl. list Crne Gore", br. 24/16)


- Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
("Sl. list Crne Gore", br. 31/16 i 25/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o promjenama cijena izdatog prigodnog kovanog novca
("Sl. list Crne Gore", br. 13/11 i 25/17) - Neslužbeni prečišćeni teks


- Odluka o načinu korišćenja kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca
("Sl. list RCG", br.37/06, "Sl. list Crne Gore", br.09/07 i "Sl. list Crne Gore", br. 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca
("Sl. list RCG", br.31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure
("Sl. list RCG", br. 31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrenog kovanog novca
("Sl. list RCG", br. 31/06) 


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca
("Sl. list RCG", br. 31/06)


- Odluka o načinu korišćenja prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja godišnjice početka rada Centralne banke Crne Gore
("Sl. list RCG", br. 1/03, br. 50/04 i "Sl. list Crne Gore" , br. 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca 
("Sl. list RCG", br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca
("Sl. list RCG", br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure
("Sl.list RCG", br. 45/02) 


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrnog kovanog novca
("Sl.list RCG", br. 45/02)

 


Podzakonski akti

Ostalo

- Odluka o obavljanju depo poslova
("Sl. list Crne Gore", br. 34/17)


- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore
("Sl. list Crne Gore", br. 88/17)

Prilog uz Odluku


- Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Pravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti


- Pravilnik za sprovođenje postupka hitnih nabavki

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore