Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.04.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.04.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

 

 


Vodič za pristup informacijama

Neslužbeni prečišćeni tekst

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 7 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 40/10, 6/13) i člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 44/12), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
u posjedu Centralne banke Crne Gore
            (br. 0102-1363/1 od 22.03.2013. god. i br. 0102-1363/2 od 09.05.2014. god.)


I UVODNA NAPOMENA

Pristup informacijama u posjedu Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), ostvaruje se na način propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“ br. 44/12) i ovim vodičem.


II OSNOVNI PODACI O CENTRALNOJ BANCI

Centralna banka je samostalna organizacija, odgovorna za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema.
 
Sjedište Centralne banke je u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6.

tel:  020 403 256
fax: 020 403 105
e-mail:
web sajt: www.cbcg.me

Centralna banka javno publikuje ili objavljuje na web sajtu informacije iz svoje nadležnosti, iz oblasti monetarne politike, funkcionisanja bankarskog sistema, platnog prometa, raspoložive statističke podatke, za koje ne postoji ograničenje pristupa u skladu sa propisima.


III VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU CENTRALNE BANKE

- Akti koje utvrđuju i donose organi Centralne banke

 • Propisi iz nadležnosti Centralne banke
 • Statut Centralne banke
 • Politika Centralne banke
 • Smjernice i uputstva za ostvarivanje politike Centralne banke
 • Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku
 • Finansijski plan Centralne banke
 • Odluke
 • Pravilnici
 • Rješenja
 • Uputstva
 • Mišljenja

- Izvještaji:

 • Godišnji izvještaj o radu Centralne banke
 • Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema
 • Izvještaj o kretanju cijena/ izvještaj o stabilnosti cijena
 • Kvartalni izvještaj o makroekonomskim kretanjima
 • Izvještaji sa međunarodnog finansijskog tržišta
 • Mjesečni izvještaj o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke
 • Finansijski iskazi i Izvještaj nezavisnog revizora

- Statistički podaci
(monetarno-finansijski, platno-bilansni i podaci koji se tiču realnog i fiskalnog sektora);

- Bilten Centralne banke Crne Gore

- Podaci o aukcijama državnih zapisa

- Dokumentacija o muzejskom materijalu

- Dokumentacija vezana za postupak javne nabavke

 • Pozivi
 • Odluke
 • Ugovori

- Plan javnih nabavki

- Djelovodnici

- Registar banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija i kreditnih unija, filijala stranih banaka i predstavništava stranih banaka

- Pregled blokiranih pravnih lica i preduzetnika čija blokada računa iznosi više od 10.000 EUR u neprekidnom trajanju više od 30 dana


IV POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pokretanje postupka

Postupak za pristup informaciji pokreće se pisanim ili usmenim zahtjevom.

Pisani zahtjev podnosi se:
-  neposredno, u pisarnici (kancelarija br. 18 u prizemlju);
 -  putem pošte, na adresu Centralna banka Crne Gore, Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica;
-  elektronskim putem, na e-mail adresu: ;
-  faxom na br. 020 403 105.

Usmeni zahtjev podnosi se Centralnoj banci neposredno na zapisnik.

Centralna banka podnosiocu zahtjeva izdaje ili dostavlja dokaz o prijemu zahtjeva za pristup informaciji.

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.

Sadržina zahtjeva

Zahtjev treba da sadrži:

 1. naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;
 2. način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
 3. podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji.

Zahtjev se može podnijeti na obrascu koji je dat u prilogu ovog vodiča ili u slobodnoj formi.

Način pristupa informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:

 1. neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Centralne banke;
 2. prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Centralne banke;
 3. dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Licu sa invaliditetom Centralna banka omogućava pristup informaciji na način i u obliku koji odgovara njegovim mogućnostima i potrebama.

Rješavanje po zahtjevu

Po uredno podnijetom zahtjevu za pristup informaciji odlučuje se rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok za donošenje i dostavljanje rješenja može se produžiti za osam dana:

 1. ako je obim tražene informacije veliki,
 2. ako sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti ili
 3. ako pronalaženje tražene informacije zahtijeva pretraživanje velikog broja informacija, čime bi se značajno otežalo redovno poslovanje.

Podnosilac zahtjeva se u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva obavještava o produženju roka.

Ukoliko je zahtjev za pristup informaciji nepotpun ili nerazumljiv, podnosilac zahtjeva će se pozvati da u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, otkloni nedostatke u zahtjevu i uputiti na način otklanjanja tih nedostataka.

Nakon podnošenja ispravljenog zahtjeva rok za odlučivanje počinje teći od dana podnošenja ispravljenog zahtjeva.

Ukoliko podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, podnijeti zahtjev se odbacuje zaključkom.

Pravo na zaštitu   

Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za pristupanje informaciji može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, preko Centralne banke.

Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koja sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može  tužbom pokrenuti upravni spor.

Rok za pristup informacijama

Pristup traženoj informaciji omogućava se u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja ili u roku od pet dana od dana dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka ukoliko su oni utvrđeni rješenjem.

Troškovi postupka

Troškove postupka (stvarni troškovi kopiranja, skeniranja, dostavljanja i drugi posebni troškovi), snosi podnosilac zahtjeva.

Troškovi postupka plaćaju se prije omogućavanja pristupa informaciji, u korist Centralne banke Crne Gore, na račun br. 907-92001-82.

Lice s invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka.

Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu

Lice zaduženo za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji je Sanja Bubanja, direktor Direkcije za pravne poslove, tel. 020 403 256.

Lice ovlašćeno za donošenje rješenja po zahtjevu je viceguverner za kontrolu bankarskog sistema, viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet i izvršni direktor Centralne banke.

Objavljivanje vodiča

Vodič se objavljuje na Intranetu Centralne banke i na web sajtu www.cbcg.me.


G U V E R N E R,
 
mr Milojica Dakić, s.r. 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore